AsCNP/JSNP/JSCNP 2019

Session information

[CNP] Oral Session

CNP » [CNP] Oral Session

[CNP_O6] Oral Session 6

Sat. Oct 12, 2019 8:40 AM - 10:20 AM Room 10 (406)

座長:中村 明文(あかりクリニック)

9:00 AM - 9:20 AM

Taro SASAKI1, Takashi WATANABE1, 4, Yoshimasa INOUE1, Hazuki SASAKI1, Masataka SHINOZAKI1, Akiko AOKI1, Yuki HAYASHI1, Kazuko KATO3, Zinichi KURODA2, Norio FURUKORI1, Kazutaka SHIMODA1 (1. Department of Psychiatry Dokkyo Medical University , 2. Tochigi Prefectural Okamotodai Hospital, 3. Sakurara psychosomatic medicine, 4. Keijikai Kikuchi Hospital)

Cancelled

9:20 AM - 9:40 AM

Tetsu TOMITA1, Norio YASUI-FURUKORI2, Shuhei KUDO3, Norio SUGAWARA2, Akira FUJII4, Koji TSURUGA5, Yasushi SATO6, Masamichi ISHIOKA7, Kazuhiko NAKAMURA1 (1. Department of Neuropsychiatry, Graduate School of Medicine, Hirosaki University, 2. Department of Psychiatry, Dokkyo Medical University, 3. Department of Psychiatry, Hachinohe City Hospital, 4. Department of Psychiatry, Tsugaru General Hospital, 5. Department of Psychiatry, Aomori Prefectural Tsukushigaoka Hospital, 6. Department of Psychiatry, Odate Municipal General Hospital, 7. Department of Psychiatry, Minato Hospital)