AsCNP/JSNP/JSCNP 2019

Sessions

NP » [NP] Oral Session

[NP] Oral Session

[NP_O1] Oral Session 1

Sat. Oct 12, 2019 8:40 AM - 10:20 AM Room 8 (404)

座長:糸川 昌成(公益財団法人東京都医学総合研究所)、猿渡 淳二(熊本大学大学院生命科学研究部薬物治療学分野)

9:58 AM - 10:20 AM

Yasuharu YAMAMOTO1, 2, Keisuke TAKAHATA1, Manabu KUBOTA1, Yasunori SANO1, 2, Hitoshi SHIMADA1, Yuhei TAKADO1, Chie SEKI1, Yasuyuki KIMURA3, Harumasa TAKANO4, Kenji TAGAI1, Shin KUROSE2, Hiroyoshi TAKEUCHI2, Kazuki KAWAMURA5, Ming-Rong ZHANG5, Masaru MIMURA5, Makoto HIGUCHI1 (1. National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, 2. Department of Neuropsychiatry, Keio University School of Medicine, 3. Centor for Development of Advanced Medicine for Dementia, 4. Integrative Brain Imaging Center, 5. National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology)

[NP] Oral Session

[NP_O2] Oral Session 2

Sat. Oct 12, 2019 10:30 AM - 12:10 PM Room 8 (404)

座長:奥川  学(関西記念病院)、池田 和仁(大日本住友製薬株式会社)

10:30 AM - 10:43 AM

Kaosu MATSUMORI1, Kazuki IIJIMA1, 2, Yasuharu KOIKE3, Kenji MATSUMOTO1 (1. Tamagawa University Brain Science Institute, 2. Department of Preventive Intervention for Psychiatric Disorders, National Center of Neurology and Psychiatry, 3. Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology)

11:35 AM - 11:48 AM

Naomi HASEGAWA1, Yota UNO1, Yuka YASUDA1, 2, Yamamoto TOMOYA3, Koichiro WATANABE4, Ken INADA5, Ryota HASHIMOTO1, 6 (1. Department of Pathology of Mental Diseases, National Institute of Mental Health, National Center of Neurology and Psychiatry, Tokyo, Japan, 2. Life Grow Brilliant Mental Clinic, Medical Corporation Foster, Osaka, Japan, 3. Department of Pharmacy,Osaka University Hospital, Osaka, Japan, 4. Department of Neuropsychiatry, Kyorin University School of Medicine , Tokyo, Japan, 5. Department of Psychiatry, School of Medicine, Tokyo Women's Medical University, Tokyo, Japan, 6. Department of Psychiatry, Osaka University Graduate School of Medicine, Osaka, Japan)

[NP] Oral Session

[NP_O3] Oral Session 3

Sun. Oct 13, 2019 8:40 AM - 10:20 AM Room 10 (406)

座長:辻野 尚久(東邦大学医学部精神神経医学講座)、梶井  靖(武田薬品工業T-CiRAディスカバリー)

9:19 AM - 9:32 AM

Junya MATSUMOTO1, Masaki FUKUNAGA2, Kiyotaka NEMOTO3, Daisuke KOSHIYAMA4, Kenichiro MIURA1, Yota UNO1, Naohiro OKADA4, 5, Kentaro MORITA6, Hidenaga YAMAMORI1, 7, Yuka YASUDA1, 8, Michiko FUJIMOTO1, 9, Noriko KUDO1, Hirotsugu AZECHI9, Kiyoto KASAI4, 5, Yoshiyuki WATANABE10, Ryota HASHIMOTO1, 11 (1. Department of Pathology of Mental Diseases, National Institute of Mental Health, National Center of Neurology and Psychiatry, 2. Division of Cerebral Integration, National Institute for Physiological Sciences, 3. Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, University of Tsukuba, 4. Department of Neuropsychiatry, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, 5. International Research Center for Neurointelligence (WPI-IRCN), The University of Tokyo Institutes for Advanced Study (UTIAS), The University of Tokyo, 6. Department of Rehabilitation, University of Tokyo Hospital, 7. Japan Community Health care Organization Osaka Hospital, 8. Life Grow Brilliant Mental Clinic, 9. Department of Psychiatry, Osaka University Graduate School of Medicine, 10. Diagnostic and Interventional Radiology, Osaka University Graduate School of Medicine, Osaka, Japan, 11. Osaka University)

9:32 AM - 9:45 AM

Yasunori SANO1, 2, Keisuke TAKAHATA1, Manabu KUBOTA1, Yasuharu YAMAMOTO1, 2, Hitoshi SHIMADA1, Yuhei TAKADO1, Kenji TAGAI1, Chie SEKI1, Shin KUROSE1, 2, Hisaomi SUZUKI4, Hajime TABUCHI2, Ryosuke TARUMI2, Kie TAKAHASHI5, Hiroshi OKAWARA6, Hiroyoshi TAKEUCHI2, Atsuko SAKAMURA7, Kazunori KAWAMURA3, Ming-Rong ZHANG3, Masaru MIMURA2, Makoto HIGUCHI1 (1. Department of Functional Brain Imaging Research, Clinical Research Cluster, National Institute of Radiological Sciences, National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology , 2. Department of Neuropsychiatry, Keio University School of Medicine, 3. Radiopharmaceuticals Development, National Institute of Radiological Sciences, National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology , 4. National Hospital Organization Shimofusa Psychiatric Medical Center, 5. Tokyo Saiseikai Central Hospital, 6. Yahata Mental Clinic, 7. komagino Hospital)

9:45 AM - 9:58 AM

Shintaro OGAWA1, Hattori KOTARO1, 2, Dayan GOODENOWE3, Hiroshi KUNUGI1 (1. Department of Mental Disorder Research, National Institute of Neuroscience, National Center of Neurology and Psychiatry, Tokyo, Japan, 2. Medical Genome Center, National Center of Neurology and Psychiatry, Tokyo, Japan, 3. Prodrome Sciences, Inc., Saskatoon, Saskatchewan, Canada)

9:58 AM - 10:20 AM

Saaya ISHII1, Norio FURUGORI1, 2, Kensuke MYAZAKI3, Taku NAKAGAMI4, Masamichi ISHIOKA5, Natumi NARAKITA6, Minami TASAKI1, Kazuhiko NAKAMURA2, Kazutaka SHIMODA1 (1. Department of Psychiatry,Dokkyo Medical University School of Medicine, 2. Department of Neuropsychiatry,Hirosaki University School of Medecine, 3. Department of Psychiatry,Hirosaki Aiseikai Hospital , 4. Nakagami Mental Clinic, 5. Department of Psychiatry,Minato Hosipital, 6. Department of Mental helth,Mutsu general Hospital)