The 26th International Display Workshops (IDW '19)

Sessions

Workshop on MEMS and Emerging Technologies for Future Displays and Devices » [MEET5] Micro/NanoDisplays and Nanotechnology Application (1)

Oral Presentation

[MEET5] Micro/NanoDisplays and Nanotechnology Application (1)

Special Topics of Interest on Micro/Mini LEDs

Fri. Nov 29, 2019 1:20 PM - 2:40 PM Conference Hall (1F)

Chair: Poopathy Kathirgamanathan (Brunel University London)
Co-Chair: Kyu Chang Park (KyungHee University)

2:20 PM - 2:40 PM

Junyang Nie2,1, Qun Yan1,2, Zhijie Ke3, Yongai Zhang1, Xiongtu Zhou1, Tailiang Guo1, Congyan Lu5, Yiren Chen5, Zhangxu Pan6, Ling Li4, Di Geng4, Hang Song5, Zheng Gong6, *Jie Sun1 (1. Fuzhou University (China), 2. Xi'an Jiaotong University (China), 3. Xiamen Changelight Co. Ltd. (China), 4. Institute of Microelectronics, Chinese Academy of Sciences (China), 5. Changchun Institute of Optics ,Fine Mechanics and Physics,Chinese Academy of Science, China (China), 6. Guangdong Institute of Semiconductor Industry Technology, Guangdong Academy of Sciences (China))