Japan Geoscience Union Meeting 2014

Noriyuki NAMIKI

Convener, Chairperson

Wed. Apr 30, 2014 9:00 AM - 10:45 AM 418 (4F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Convener:*Hirohide Demura(The University of Aizu), Noriyuki Namiki(Planetary Exploration Research Center Chiba Institute of Technology), Naoki Kobayashi(Department of Planetary Science, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Keiji Ohtsuki(Graduate School of Science, Kobe University), Sei-ichiro WATANABE(Division of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Nagoya University), Yoshizumi Miyoshi(Solar-Terrestrial Environement Laboratory, Nagoya University), Chair:Naoki Kobayashi(Department of Solar System Sciences, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Hirohide Demura(The University of Aizu)

Wed. Apr 30, 2014 11:00 AM - 12:45 PM 418 (4F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Convener:*Hirohide Demura(The University of Aizu), Noriyuki Namiki(Planetary Exploration Research Center Chiba Institute of Technology), Naoki Kobayashi(Department of Planetary Science, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Keiji Ohtsuki(Graduate School of Science, Kobe University), Sei-ichiro WATANABE(Division of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Nagoya University), Yoshizumi Miyoshi(Solar-Terrestrial Environement Laboratory, Nagoya University), Chair:Keiji Ohtsuki(Graduate School of Science, Kobe University), Noriyuki Namiki(Planetary Exploration Research Center Chiba Institute of Technology)

Wed. Apr 30, 2014 6:15 PM - 7:30 PM Poster (3F)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Convener:*Demura Hirohide(The University of Aizu), Noriyuki Namiki(Planetary Exploration Research Center Chiba Institute of Technology), Naoki Kobayashi Naoki(Department of Planetary Science, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Keiji Ohtsuki(Graduate School of Science, Kobe University), Sei-ichiro WATANABE(Division of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Nagoya University), Yoshizumi Miyoshi(Solar-Terrestrial Environement Laboratory, Nagoya University)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. Apr 28, 2014 9:00 AM - 10:45 AM 503 (5F)

 • Oral
 • | Symbol U (Union)
 • | Union

9:30 AM - 9:45 AM

*Noriyuki NAMIKI1, Takahide MIZUNO2, Hiroki SENSHU1, Ryuhei YAMADA3, Hirotomo NODA3, Makoto SHIZUGAMI3, Naru HIRATA4, Hitoshi IKEDA5, Shinsuke ABE6, Koji MATSUMOTO3, Shoko OSHIGAMI3, Fumi YOSHIDA3, Naoyuki HIRATA7, Hideaki MIYAMOTO7, Sho SASAKI8, Hiroshi ARAKI3, Seiichi TAZAWA3, Yoshiaki ISHIHARA2, Masanori KOBAYASHI1, Koji WADA1, Hirohide DEMURA4, Jun KIMURA9, Masahiko HAYAKAWA2, Naoki KOBAYASHI2, Makoto MITA2, Kousuke KAWAHARA2, Hiroo KUNIMORI10 (1.PERC/Chitech, 2.ISAS/JAXA, 3.NAOJ, 4.The University of Aizu, 5.ARD/JAXA, 6.Nihon University, 7.The University of Tokyo, 8.Osaka University, 9.Tokyo Institute of Technology, 10.NICT)

10:30 AM - 10:45 AM

*Ryuhei YAMADA1, Hiroki SENSHU2, Shinsuke ABE3, Fumi YOSHIDA1, Naoyuki HIRATA4, Yoshiaki ISHIHARA5, Naru HIRATA6, Hirotomo NODA1, Noriyuki NAMIKI2 (1.National Astronomical Observatory of Japan, 2.Chiba Institute of Technology, 3.Nihon University, 4.University of Tokyo, 5.Japan Aerospace Exploration Agency, 6.The University of Aizu)

Mon. Apr 28, 2014 6:15 PM - 7:30 PM Poster (3F)

 • Poster
 • | Symbol U (Union)
 • | Union

Wed. Apr 30, 2014 4:15 PM - 6:00 PM 418 (4F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Wed. Apr 30, 2014 6:15 PM - 7:30 PM Poster (3F)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Thu. May 1, 2014 4:15 PM - 6:00 PM 415 (4F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Thu. May 1, 2014 6:15 PM - 7:30 PM Poster (3F)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Wed. Apr 30, 2014 9:00 AM - 10:45 AM 418 (4F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

9:45 AM - 10:00 AM

Wed. Apr 30, 2014 11:00 AM - 12:45 PM 418 (4F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Mon. Apr 28, 2014 9:00 AM - 10:40 AM 502 (5F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol B (Biogeosciences)
 • | B-AO Astrobiology & the Origin of Life

10:00 AM - 10:25 AM

*Sho SASAKI1, Jun KIMURA2, Tadashi KONDO2, Koji MATSUMOTO3, Hiroki SENSHU4, Yasuhito SEKINE5, Takazo SHIBUYA6, Tomoaki KUBO7, Noriyuki NAMIKI4, Yasunori HORI3, Shunichi KAMATA8 (1.Department of Earth and Space Sciences, Osaka University, 2.ELSI, Tokyo Institute of Technology, 3.National Astronomical Observatory, 4.PERC, Chiba Institute of Technology, 5.The University of Tokyo, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 7.Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University, 8.Hokkaido University)