Japan Geoscience Union Meeting 2014

Hirohide DEMURA

Convener, Chairperson

Wed. Apr 30, 2014 9:00 AM - 10:45 AM 418 (4F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Convener:*Hirohide Demura(The University of Aizu), Noriyuki Namiki(Planetary Exploration Research Center Chiba Institute of Technology), Naoki Kobayashi(Department of Planetary Science, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Keiji Ohtsuki(Graduate School of Science, Kobe University), Sei-ichiro WATANABE(Division of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Nagoya University), Yoshizumi Miyoshi(Solar-Terrestrial Environement Laboratory, Nagoya University), Chair:Naoki Kobayashi(Department of Solar System Sciences, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Hirohide Demura(The University of Aizu)

Wed. Apr 30, 2014 11:00 AM - 12:45 PM 418 (4F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Convener:*Hirohide Demura(The University of Aizu), Noriyuki Namiki(Planetary Exploration Research Center Chiba Institute of Technology), Naoki Kobayashi(Department of Planetary Science, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Keiji Ohtsuki(Graduate School of Science, Kobe University), Sei-ichiro WATANABE(Division of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Nagoya University), Yoshizumi Miyoshi(Solar-Terrestrial Environement Laboratory, Nagoya University), Chair:Keiji Ohtsuki(Graduate School of Science, Kobe University), Noriyuki Namiki(Planetary Exploration Research Center Chiba Institute of Technology)

Wed. Apr 30, 2014 6:15 PM - 7:30 PM Poster (3F)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Convener:*Demura Hirohide(The University of Aizu), Noriyuki Namiki(Planetary Exploration Research Center Chiba Institute of Technology), Naoki Kobayashi Naoki(Department of Planetary Science, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Keiji Ohtsuki(Graduate School of Science, Kobe University), Sei-ichiro WATANABE(Division of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Nagoya University), Yoshizumi Miyoshi(Solar-Terrestrial Environement Laboratory, Nagoya University)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. Apr 28, 2014 9:00 AM - 10:45 AM 503 (5F)

 • Oral
 • | Symbol U (Union)
 • | Union

9:30 AM - 9:45 AM

*Noriyuki NAMIKI1, Takahide MIZUNO2, Hiroki SENSHU1, Ryuhei YAMADA3, Hirotomo NODA3, Makoto SHIZUGAMI3, Naru HIRATA4, Hitoshi IKEDA5, Shinsuke ABE6, Koji MATSUMOTO3, Shoko OSHIGAMI3, Fumi YOSHIDA3, Naoyuki HIRATA7, Hideaki MIYAMOTO7, Sho SASAKI8, Hiroshi ARAKI3, Seiichi TAZAWA3, Yoshiaki ISHIHARA2, Masanori KOBAYASHI1, Koji WADA1, Hirohide DEMURA4, Jun KIMURA9, Masahiko HAYAKAWA2, Naoki KOBAYASHI2, Makoto MITA2, Kousuke KAWAHARA2, Hiroo KUNIMORI10 (1.PERC/Chitech, 2.ISAS/JAXA, 3.NAOJ, 4.The University of Aizu, 5.ARD/JAXA, 6.Nihon University, 7.The University of Tokyo, 8.Osaka University, 9.Tokyo Institute of Technology, 10.NICT)

10:30 AM - 10:45 AM

*Tatsuaki OKADA1, Tetsuya FUKUHARA2, Satoshi TANAKA1, Makoto TAGUCHI3, Takehiko ARAI4, Takeshi IMAMURA1, Hiroki SENSHU5, Hirohide DEMURA6, Yoshiko OGAWA6, Kohei KITAZATO6, Sunao HASEGAWA1, Tomohiko SEKIGUCHI7, Ryosuke NAKAMURA8, Toru KOUYAMA8, Tsuneo MATSUNAGA9, Takehiko WADA1, Jun TAKITA10, Naoya SAKATANI10, Yamato HORIKAWA11, Jorn HELBERT12, Thomas MUELLER13, Axel HAGERMANN14, HAYABUSA2, Tir team 4 (1.ISAS/JAXA, 2.Hokkaido University, 3.Rikkyo University, 4.JSPEC/JAXA, 5.Chiba Institute of Technology, 6.University of Aizu, 7.Hokkaido University of Education, 8.AIST, 9.NIES, 10.University of Tokyo, 11.Sokendai, 12.German Aerospace Center (DLR), 13.Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics (MPE), 14.Open University)

Mon. Apr 28, 2014 6:15 PM - 7:30 PM Poster (3F)

 • Poster
 • | Symbol U (Union)
 • | Union

6:15 PM - 7:30 PM

*Tatsuaki OKADA1, Tetsuya FUKUHARA2, Satoshi TANAKA1, Makoto TAGUCHI3, Takehiko ARAI4, Takeshi IMAMURA1, Hiroki SENSHU5, Hirohide DEMURA6, Yoshiko OGAWA6, Kohei KITAZATO6, Sunao HASEGAWA1, Tomohiko SEKIGUCHI7, Ryosuke NAKAMURA8, Toru KOUYAMA8, Tsuneo MATSUNAGA9, Takehiko WADA1, Jun TAKITA10, Naoya SAKATANI10, Yamato HORIKAWA11, Jorn HELBERT12, Thomas MUELLER13, Axel HAGERMANN14, HAYABUSA2, Tir team 4 (1.ISAS/JAXA, 2.Hokkaido University, 3.Rikkyo University, 4.JSPEC/JAXA, 5.Chiba Institute of Technology, 6.University of Aizu, 7.Hokkaido University of Education, 8.AIST, 9.NIES, 10.University of Tokyo, 11.Sokendai, 12.German Aerospace Center (DLR), 13.Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics (MPE), 14.Open University)

Mon. Apr 28, 2014 9:00 AM - 10:45 AM 418 (4F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Mon. Apr 28, 2014 11:00 AM - 12:10 PM 418 (4F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

11:00 AM - 11:25 AM

*Akihiko YAMAGISHI1, Takehiko SATOH2, Keigo ENYA2, Atsuo MIYAKAWA1, Satoshi SASAKI3, Yoshitaka YOSHIMURA4, Hajime HONDA5, Hirohide DEMURA6, Eiichi IMAI5, Tomohiro USUI7, Kazuhisa FUJITA8, Genya ISHIGAMI9, Takashi OZAWA8, Sohsuke OHNO10, Sho SASAKI11, Hideaki MIYAMOTO12 (1.Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences, 2.ISAS/JAXA, 3.Tokyo University of Technology, 4.Tamagawa University, 5.Nagaoka Univ. Tech., 6.The University of Aizu, 7.Tokyo Institute of Technology, 8.JAXA, 9.Keio University, 10.Chiba Institute of Technology, 11.Osaka University, 12.The University of Tokyo)

Fri. May 2, 2014 11:00 AM - 12:45 PM 413 (4F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Wed. Apr 30, 2014 9:00 AM - 10:45 AM 418 (4F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

9:30 AM - 9:45 AM

*Takehiko SATOH1, Takashi KUBOTA1, Kazuhisa FUJITA1, Akihiko YAMAGISHI2, Hideaki MIYAMOTO3, George HASHIMOTO4, Hiroki SENSHU5, Tomohiro USUI6, Goro KOMATSU7, Hirohide DEMURA8, Genya ISHIGAMI9, Naoko OGAWA1, Tatsuaki OKADA1 (1.Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences, 3.University of Tokyo, 4.Okayama University, 5.Chiba Institute of Technology, 6.Tokyo Institute of Technology, 7.Universita' d'Annunzio, 8.Aizu University, 9.Keio University)

Wed. Apr 30, 2014 11:00 AM - 12:45 PM 418 (4F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Thu. May 1, 2014 11:00 AM - 12:15 PM 424 (4F)

 • Oral
 • | Symbol A (Atmospheric, Ocean, and Environmental Sciences)
 • | A-HW Hydrology & Water Environment