Japan Geoscience Union Meeting 2014

Naoki KOBAYASHI

Convener, Chairperson

Wed. Apr 30, 2014 9:00 AM - 10:45 AM 418 (4F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Convener:*Hirohide Demura(The University of Aizu), Noriyuki Namiki(Planetary Exploration Research Center Chiba Institute of Technology), Naoki Kobayashi(Department of Planetary Science, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Keiji Ohtsuki(Graduate School of Science, Kobe University), Sei-ichiro WATANABE(Division of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Nagoya University), Yoshizumi Miyoshi(Solar-Terrestrial Environement Laboratory, Nagoya University), Chair:Naoki Kobayashi(Department of Solar System Sciences, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Hirohide Demura(The University of Aizu)

Wed. Apr 30, 2014 11:00 AM - 12:45 PM 418 (4F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Convener:*Hirohide Demura(The University of Aizu), Noriyuki Namiki(Planetary Exploration Research Center Chiba Institute of Technology), Naoki Kobayashi(Department of Planetary Science, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Keiji Ohtsuki(Graduate School of Science, Kobe University), Sei-ichiro WATANABE(Division of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Nagoya University), Yoshizumi Miyoshi(Solar-Terrestrial Environement Laboratory, Nagoya University), Chair:Keiji Ohtsuki(Graduate School of Science, Kobe University), Noriyuki Namiki(Planetary Exploration Research Center Chiba Institute of Technology)

Wed. Apr 30, 2014 6:15 PM - 7:30 PM Poster (3F)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Convener:*Demura Hirohide(The University of Aizu), Noriyuki Namiki(Planetary Exploration Research Center Chiba Institute of Technology), Naoki Kobayashi Naoki(Department of Planetary Science, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Keiji Ohtsuki(Graduate School of Science, Kobe University), Sei-ichiro WATANABE(Division of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Nagoya University), Yoshizumi Miyoshi(Solar-Terrestrial Environement Laboratory, Nagoya University)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. Apr 28, 2014 9:00 AM - 10:45 AM 503 (5F)

 • Oral
 • | Symbol U (Union)
 • | Union

9:30 AM - 9:45 AM

*Noriyuki NAMIKI1, Takahide MIZUNO2, Hiroki SENSHU1, Ryuhei YAMADA3, Hirotomo NODA3, Makoto SHIZUGAMI3, Naru HIRATA4, Hitoshi IKEDA5, Shinsuke ABE6, Koji MATSUMOTO3, Shoko OSHIGAMI3, Fumi YOSHIDA3, Naoyuki HIRATA7, Hideaki MIYAMOTO7, Sho SASAKI8, Hiroshi ARAKI3, Seiichi TAZAWA3, Yoshiaki ISHIHARA2, Masanori KOBAYASHI1, Koji WADA1, Hirohide DEMURA4, Jun KIMURA9, Masahiko HAYAKAWA2, Naoki KOBAYASHI2, Makoto MITA2, Kousuke KAWAHARA2, Hiroo KUNIMORI10 (1.PERC/Chitech, 2.ISAS/JAXA, 3.NAOJ, 4.The University of Aizu, 5.ARD/JAXA, 6.Nihon University, 7.The University of Tokyo, 8.Osaka University, 9.Tokyo Institute of Technology, 10.NICT)

Fri. May 2, 2014 4:00 PM - 4:30 PM 413 (4F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Fri. May 2, 2014 4:15 PM - 5:30 PM Poster (3F)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Wed. Apr 30, 2014 9:00 AM - 10:45 AM 418 (4F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

9:45 AM - 10:00 AM

Wed. Apr 30, 2014 11:00 AM - 12:45 PM 418 (4F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

12:00 PM - 12:15 PM

*Hiroaki SHIRAISHI1, Ryuhei YAMADA2, Yoshiaki ISHIHARA1, Kazunori OGAWA1, Taro OKAMOTO3, Nozomu TAKEUCHI4, Yasushi ISHIHARA5, Hideki MURAKAMI6, Satoshi TANAKA1, Naoki KOBAYASHI1, Masahiko HAYAKAWA1, Hajime HAYAKAWA1, Akito ARAYA4, Ken GOTO1, Takahide MIZUNO1, Nobuaki ISHII1, Yuichi TSUDA1, Hiroto HABU1, Yuya KAKEHASHI1, Kosei ISHIMURA1, Shinichiro TOKUDOME1 (1.Department of Solar System Sciences, Institute of Space and Astronautical Science, JAXA, Japan, 2.National Astronomical Observatory of Japan, RISE project, 3.Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology, 4.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 5.IFREE, JAMSTEC, 6.Department of Applied Science,Faculty of Science,Kochi University)

Fri. May 2, 2014 4:15 PM - 5:30 PM Poster (3F)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment