Japan Geoscience Union Meeting 2015

Atsushi YAMAZAKI

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 24, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol U (Union)
 • | Union

6:15 PM - 7:30 PM

*Kanako SEKI1, Akira MIZUNO1, Masafumi HIRAHARA1, Fumio ABE1, Yoshizumi MIYOSHI1, Takayuki UMEDA1, Tac NAKAJIMA1, Munetoshi TOKUMARU1, Takeshi IMAMURA2, Hiroyuki MAEZAWA3, Naoki TERADA4, Takeru SUZUKI5, Takaaki YOKOYAMA6, Ayako MATSUOKA2, Atsushi YAMAZAKI2, Ichiro YOSHIKAWA7, Yasumasa KASABA3, Masaki FUJIMOTO2 (1.STEL, Nagoya University, 2.ISAS, JAXA, 3.Department of Physical Science, Osaka Prefecture University, 4.Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Department of Physics, Nagoya University, 6.School of Science, University of Tokyo, 7.Department of Complexity Science and Engineering, University of Tokyo)

Wed. May 27, 2015 9:00 AM - 10:45 AM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

10:10 AM - 10:25 AM

*Tomoki KIMURA1, Sarah Badman2, Chihiro TAO3, Kazuo YOSHIOKA1, Go MURAKAMI1, Atsushi YAMAZAKI1, Fuminori TSUCHIYA4, Bertrand Bonfond5, Ralph Kraft6, Ronald Elsner7, Graziella Branduardi-Raymont8, Randy Gladstone9, Masaki FUJIMOTO1, HISAKI, Science team 1, HST, Cycle 20 go 13035 team 1, CXO, Cycle 15 go 15100276 team 1 (1.RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, 2.Department of Physics, Lancaster University, UK, 3.Institut de Recherche en Astrophysique et Planetologie, France, 4.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, Japan, 5.Laboratoire de Physique Atmospherique et Planetaire, Universite de Liege, Belgium, 6.High Energy Astrophysics Division, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, US, 7.NASA Marshall Space Flight Center, Space Science Office, US, 8.Mullard Space Science Laboratory, University College London, UK, 9.Department of Space Studies, Southwest Research Institute, Boulder, Colorado, US)

Wed. May 27, 2015 11:00 AM - 11:45 AM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

11:00 AM - 11:15 AM

*Kazuo YOSHIOKA1, Go MURAKAMI2, Tomoki KIMURA3, Atsushi YAMAZAKI2, Fuminori TSUCHIYA4, Masato KAGITANI4, Takeshi SAKANOI4, Yasumasa KASABA5, Ichiro YOSHIKAWA6, Masaki FUJIMOTO7 (1.Rikkyo University, 2.Institute of Space and Astronautical Science, 3.RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, 4.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 5.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 6.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, Department of Complexity Science and, 7.Institute of Space and Astronautical Science/Earth-Life Science Institute, Tokyo Inst. of Tech.)

11:15 AM - 11:30 AM

*Fuminori TSUCHIYA1, Masato KAGITANI1, Kazuo YOSHIOKA2, Hiromasa NOZAWA2, Tomoki KIMURA3, Go MURAKAMI2, Atsushi YAMAZAKI2, Yasumasa KASABA4, Takeshi SAKANOI1, Ichiro YOSHIKAWA5 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku Univ., 2.National Institute of Technology, Kagoshima College, 3.ISAS/JAXA, 4.Graduate school of Science, Tohoku University, 5.Department of Complexity Science and Engineering, Univ. of Tokyo)

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Wed. May 27, 2015 2:15 PM - 3:00 PM 106 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

2:15 PM - 2:30 PM

*Ayako MATSUOKA1, Kanako SEKI2, Naoki TERADA3, Shoichiro YOKOTA1, Atsushi YAMAZAKI1, Takumi ABE1, Takeshi IMAMURA1, Yasuhiro KAWAKATSU1, Yoshifumi FUTAANA4, Masafumi HIRAHARA2, Keigo ISHISAKA5, Atsushi KUMAMOTO3, Junichi KURIHARA6, Hiromu NAKAGAWA3, Takeshi SAKANOI7, Makoto TAGUCHI8, Kazunori OGOHARA9 (1.ISAS/JAXA, 2.STEL, Nagoya Univ., 3.Dept. Geophys., Grad. Sch. Sci., Tohoku Univ., 4.IRF, Sweden, 5.Toyama Pref. Univ., 6.Cosmosciences, Hokkaido Univ., 7.Planet. Plasma Atmos. Res. Cent., Tohoku Univ., 8.College of Science, Rikkyo Univ., 9.School of Engineering, The Univ. of Shiga Prefecture)

Mon. May 25, 2015 9:00 AM - 10:45 AM A01 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

9:00 AM - 9:15 AM

*Mitsuteru SATO1, Tsuyoshi SATO2, Masahiro MIHARA2, Chiharu SHIMIZU2, Toru ADACHI3, Tomoo USHIO4, Takeshi MORIMOTO5, Makoto SUZUKI6, Atsushi YAMAZAKI6, Yukihiro TAKAHASHI1 (1.Faculty of Science, Hokkaido University, 2.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 3.Meteorological Research Institute, 4.Graduate School of Engineering, Osaka University, 5.Faculty of Science and Engineering, Kinki University, 6.ISAS/JAXA)

10:15 AM - 10:30 AM

*Katsunori SUZUKI1, Kanata KAKINUMA1, Yasuhide HOBARA1, Ivan Linscott2, Umran Inan2, Mitsuteru SATO3, Yukihiro TAKAHASHI3, Tomoo USHIO4, Zenichiro KAWASAKI4, Takeshi MORIMOTO5, Atsushi YAMAZAKI6, Makoto SUZUKI6 (1.Graduate School of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications, 2.Department of Electrical Engineering, Stanford University, 3.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 4.Information and communication engineering department, Osaka University, 5.Faculty of Science and Engineering, Kinki University, 6.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

10:30 AM - 10:45 AM

*Yuichi OTSUKA1, Takanori YAMADA1, Takeshi SAKANOI2, Yusuke AKIYA3, Yuta HOZUMI3, Akinori SAITO3, Atsushi YAMAZAKI4 (1.Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University, 2.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Kyoto University, 4.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency)

Mon. May 25, 2015 11:00 AM - 11:45 AM A01 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Sun. May 24, 2015 4:15 PM - 6:00 PM A01 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Mon. May 25, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Mon. May 25, 2015 5:15 PM - 6:00 PM A01 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

5:45 PM - 6:00 PM

*Takanori YAMADA1, Yuichi OTSUKA1, Takeshi SAKANOI2, Atsushi YAMAZAKI3, Minoru KUBOTA4, Hidekatsu JIN4, Akinori SAITO5, Yusuke AKIYA5, Yuta HOZUMI5 (1.Solar-Terrestrial Environmental Laboratory, Nagoya University, 2.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 4.National Institute of Information and Communications Technology, 5.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Kyoto University)