Japan Geoscience Union Meeting 2015

Takashi KUNUGI

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 27, 2015 9:30 AM - 10:45 AM A04 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol H (Human Geosciences)
 • | H-DS Disaster geosciences

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Mon. May 25, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Sun. May 24, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 202 (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

4:15 PM - 4:30 PM

*Kenji UEHIRA1, Toshihiko KANAZAWA1, Masashi MOCHIZUKI1, Hiromi FUJIMOTO1, Shin-ichi NOGUCHI1, Takashi SHIMBO1, Katsuhiko SHIOMI1, Takashi KUNUGI1, Shin AOI1, Takumi MATSUMOTO1, Shoji SEKIGUCHI1, Yoshimitsu OKADA1, Masanao SHINOHARA2, Tomoaki YAMADA2 (1.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 2.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo)