Japan Geoscience Union Meeting 2015

Taketo SHIMANO

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM A04 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

  • International Session (Oral)
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-VC Volcanology

Thu. May 28, 2015 11:00 AM - 12:30 PM 304 (3F)

  • Oral
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-VC Volcanology

11:00 AM - 11:15 AM

*Teruki OIKAWA1, Mitsuhiro YOSHIMOTO2, Setsuya NAKADA3, Fukashi MAENO3, Yoshihiro ISHIZUKA1, Yoshihiro TAKESHITA4, Jiro KOMORI5, Taketo SHIMANO6, Yasuhiro ISHIMINE7 (1.GSJ/AIST, 2.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government, 3.ERI, Univ. Tokyo, 4.Education, Shinshu Univ., 5.Teikyo Heisei Univ., 6.Social and Environmental,Tokoha Univ., 7.Department of Health Crisis Management, National Institute of Public Health)

Mon. May 25, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 304 (3F)

  • Oral
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-VC Volcanology

9:00 AM - 9:15 AM

*Fukashi MAENO1, Setsuya NAKADA1, Mitsuhiro YOSHIMOTO2, Taketo SHIMANO3, Natsumi HOKANISHI1, Zaennudin Akhmad4, Masato IGUCHI5 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government, 3.Graduate School of Environment and Disaster Research, Tokoha University, 4.Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation, Indonesia, 5.Sakurajima Volcano Research Center, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)