Japan Geoscience Union Meeting 2015

Naoshi HIRATA

Convener, Chairperson

Sun. May 24, 2015 2:15 PM - 4:00 PM 102B (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Hiroshi Tsuruoka(Earthquake Research Institute, Tokyo Univ.), Danijel Schorlemmer(GFZ German Research Centre for Geosciences), Naoshi Hirata(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo), Chair:Hiroshi Tsuruoka(Earthquake Research Institute, Tokyo Univ.), Danijel Schorlemmer(GFZ German Research Centre for Geosciences)

Sun. May 24, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 102B (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Hiroshi Tsuruoka(Earthquake Research Institute, Tokyo Univ.), Danijel Schorlemmer(GFZ German Research Centre for Geosciences), Naoshi Hirata(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo), Chair:Jiancang Zhuang(Institute of Statistical Mathematics), Takeo Ishibe(Earthquake Research Institute, Univ. of Tokyo)

Sun. May 24, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Hiroshi Tsuruoka(Earthquake Research Institute, Tokyo Univ.), Danijel Schorlemmer(GFZ German Research Centre for Geosciences), Naoshi Hirata(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo)

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 24, 2015 2:15 PM - 4:00 PM 102B (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Sun. May 24, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 102B (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

4:45 PM - 5:00 PM

*Danijel SCHORLEMMER1, Naoshi HIRATA2, Yuzo ISHIGAKI3, Kazuyoshi NANJO4, Hiroshi TSURUOKA2, Thomas BEUTIN1, Fabian EUCHNER5 (1.GFZ German Research Centre for Geosciences, 14473 Potsdam, Germany, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, Tokyo 113-0032, Japan, 3.Seismological and Volcanological Department, Japan Meteorological Agency, Tokyo 100-8122, Japan, 4.Institute of Advanced Science, Yokohama National University, Yokohama 240-8501, Japan, 5.Institute of Geophysics, ETH Zurich, Switzerland)

Sun. May 24, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Mon. May 25, 2015 4:15 PM - 6:00 PM A04 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Mon. May 25, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Tue. May 26, 2015 4:15 PM - 5:45 PM 103 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Sun. May 24, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 202 (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

Sun. May 24, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

Thu. May 28, 2015 9:00 AM - 10:45 AM IC (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:00 PM A06 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

4:15 PM - 4:30 PM

*Takaya IWASAKI1, Noriko TSUMURA2, Tanio ITO3, Hiroshi SATO1, Eiji KURASHIMO1, Naoshi HIRATA1, Kazunori ARITA4, Katsuya NODA5, Akira FUJIWARA5, Susumu ABE5, Shinsuke KIKUCHI6, Kazuko SUZUKI7 (1.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 2.Graduate School of Science, Chiba University, 3.Heisei Teikyo University, 4.The Hokkaido University Museum, Hokkaido University, 5.JGI, Inc., 6.JAPEX, 7.Schlumberger Ltd.)

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 201A (2F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

5:00 PM - 5:15 PM

Sadanobu MIZUSAKO1, *Hiromichi NAGAO1, Kei HIROSE2, Masayuki KANO1, Muneo HORI1, Shin'ichi SAKAI1, Shigeki NAKAGAWA1, Ryou HONDA3, Hisanori KIMURA4, Naoshi HIRATA1 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Graduate School of Engineering Science, Osaka University, 3.Hot Springs Research Institute of Kanagawa Prefecture, 4.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)