Japan Geoscience Union Meeting 2015

Masato IGUCHI

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 27, 2015 5:15 PM - 6:00 PM 101A (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol H (Human Geosciences)
 • | H-DS Disaster geosciences

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol H (Human Geosciences)
 • | H-DS Disaster geosciences

Tue. May 26, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 304 (3F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

5:48 PM - 5:51 PM

*Tomoki TSUTSUI1, Masato IGUCHI2, Haruhisa NAKAMICHI2, Takeshi TAMEGURI2, Keiji IKEDA3, Hiromitsu OSHIMA4, Mare YAMAMOTO5, Kenji NOGAMI6, Takao OHMINATO7, Takao KOYAMA7, Yuta MAEDA8, Takahiro OHKURA2, Hiroshi SHIMIZU9, Hiroshi YAKIWARA10, Reiji KOBAYASHI10, Tokumitsu MAEKAWA4, Satoshi HIRAHARA5, Atsushi WATANABE7, Shinichiro HORIKAWA8, Kenjiro MATSUHIRO8, Shin YOSHIKAWA2, Tadaomi SONODA2, Kenjiro SEKI2, Shuichiro HIRANO10, Hideyuki HIRAMATSU3, Naofumi TORIYAMA3, Taisuke KONO3 (1.Akita University, 2.Kyoto University, 3.Japan Meteorological Agency, 4.Hokkaido University, 5.Tohoku University, 6.Tokyo Institute of Technology, 7.University of Tokyo, 8.Nagoya University, 9.Kyushu University, 10.Kagoshima University)

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

6:15 PM - 7:30 PM

*Tomoki TSUTSUI1, Masato IGUCHI2, Haruhisa NAKAMICHI2, Takeshi TAMEGURI2, Keiji IKEDA3, Hiromitsu OSHIMA4, Mare YAMAMOTO5, Kenji NOGAMI6, Takao OHMINATO7, Takao KOYAMA7, Yuta MAEDA8, Takahiro OHKURA2, Hiroshi SHIMIZU9, Hiroshi YAKIWARA10, Reiji KOBAYASHI10, Tokumitsu MAEKAWA4, Satoshi HIRAHARA5, Atsushi WATANABE7, Shinichiro HORIKAWA8, Kenjiro MATSUHIRO8, Shin YOSHIKAWA2, Tadaomi SONODA2, Kenjiro SEKI2, Shuichiro HIRANO10, Hideyuki HIRAMATSU3, Naofumi TORIYAMA3, Taisuke KONO3 (1.Akita University, 2.Kyoto University, 3.Japan Meteorological Agency, 4.Hokkaido University, 5.Tohoku University, 6.Tokyo Institute of Technology, 7.University of Tokyo, 8.Nagoya University, 9.Kyushu University, 10.Kagoshima University)

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 304 (3F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Thu. May 28, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 304 (3F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Mon. May 25, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 304 (3F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

9:00 AM - 9:15 AM

*Fukashi MAENO1, Setsuya NAKADA1, Mitsuhiro YOSHIMOTO2, Taketo SHIMANO3, Natsumi HOKANISHI1, Zaennudin Akhmad4, Masato IGUCHI5 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government, 3.Graduate School of Environment and Disaster Research, Tokoha University, 4.Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation, Indonesia, 5.Sakurajima Volcano Research Center, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)

Sun. May 24, 2015 9:00 AM - 10:45 AM A05 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 27, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 203 (2F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

Tue. May 26, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 203 (2F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques