Japan Geoscience Union Meeting 2015

Hiroshi YAKIWARA

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 26, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 304 (3F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

5:48 PM - 5:51 PM

*Tomoki TSUTSUI1, Masato IGUCHI2, Haruhisa NAKAMICHI2, Takeshi TAMEGURI2, Keiji IKEDA3, Hiromitsu OSHIMA4, Mare YAMAMOTO5, Kenji NOGAMI6, Takao OHMINATO7, Takao KOYAMA7, Yuta MAEDA8, Takahiro OHKURA2, Hiroshi SHIMIZU9, Hiroshi YAKIWARA10, Reiji KOBAYASHI10, Tokumitsu MAEKAWA4, Satoshi HIRAHARA5, Atsushi WATANABE7, Shinichiro HORIKAWA8, Kenjiro MATSUHIRO8, Shin YOSHIKAWA2, Tadaomi SONODA2, Kenjiro SEKI2, Shuichiro HIRANO10, Hideyuki HIRAMATSU3, Naofumi TORIYAMA3, Taisuke KONO3 (1.Akita University, 2.Kyoto University, 3.Japan Meteorological Agency, 4.Hokkaido University, 5.Tohoku University, 6.Tokyo Institute of Technology, 7.University of Tokyo, 8.Nagoya University, 9.Kyushu University, 10.Kagoshima University)

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

6:15 PM - 7:30 PM

*Tomoki TSUTSUI1, Masato IGUCHI2, Haruhisa NAKAMICHI2, Takeshi TAMEGURI2, Keiji IKEDA3, Hiromitsu OSHIMA4, Mare YAMAMOTO5, Kenji NOGAMI6, Takao OHMINATO7, Takao KOYAMA7, Yuta MAEDA8, Takahiro OHKURA2, Hiroshi SHIMIZU9, Hiroshi YAKIWARA10, Reiji KOBAYASHI10, Tokumitsu MAEKAWA4, Satoshi HIRAHARA5, Atsushi WATANABE7, Shinichiro HORIKAWA8, Kenjiro MATSUHIRO8, Shin YOSHIKAWA2, Tadaomi SONODA2, Kenjiro SEKI2, Shuichiro HIRANO10, Hideyuki HIRAMATSU3, Naofumi TORIYAMA3, Taisuke KONO3 (1.Akita University, 2.Kyoto University, 3.Japan Meteorological Agency, 4.Hokkaido University, 5.Tohoku University, 6.Tokyo Institute of Technology, 7.University of Tokyo, 8.Nagoya University, 9.Kyushu University, 10.Kagoshima University)

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:00 PM A06 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

5:27 PM - 5:30 PM

*Ken ISHIHARA1, Kimihiro MOCHIZUKI1, Tomoaki YAMADA1, Yusuke YAMASHITA1, Masanao SHINOHARA1, Ryosuke AZUMA2, Ryota HINO3, Toshinori SATO4, Yoshio MURAI5, Hiroshi YAKIWARA6 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Recearch Center for Prediction of Earthquake and Volcanic Erupstion, Tohoku University, 3.International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, 4.Graduate School of Science, Chiba University, 5.Faculty of Science, Hokkaido University, 6.Faculty of Science, Kagoshima University)

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

6:15 PM - 7:30 PM

*Ken ISHIHARA1, Kimihiro MOCHIZUKI1, Tomoaki YAMADA1, Yusuke YAMASHITA1, Masanao SHINOHARA1, Ryosuke AZUMA2, Ryota HINO3, Toshinori SATO4, Yoshio MURAI5, Hiroshi YAKIWARA6 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Recearch Center for Prediction of Earthquake and Volcanic Erupstion, Tohoku University, 3.International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, 4.Graduate School of Science, Chiba University, 5.Faculty of Science, Hokkaido University, 6.Faculty of Science, Kagoshima University)

Tue. May 26, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 102B (1F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

9:00 AM - 9:15 AM

*Masanao SHINOHARA1, Tomoaki YAMADA1, Kazuo NAKAHIGASHI2, Yuya MACHIDA3, Takashi SHIMBO4, Kimihiro MOCHIZUKI1, Hajime SHIOBARA1, Yoshio MURAI5, Ryota HINO6, Yoshihiro ITO7, Toshinori SATO8, Kenji UEHIRA4, Hiroshi YAKIWARA9, Koichiro OBANA3, Shuichi KODAIRA3 (1.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 2.Kobe University, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 4.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 5.Hokkaido University, 6.Tohoku University, 7.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 8.Chiba University, 9.Kagoshima University)