Japan Geoscience Union Meeting 2015

Masahiro ICHIKI

Convener, Chairperson

Tue. May 26, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 102A (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Convener:*Wataru Kanda(Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology), Masahiro Ichiki(Graduate School of Science, Tohoku University), Chair:Tetsuo Matsuno(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo)

Tue. May 26, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 102A (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Convener:*Wataru Kanda(Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology), Masahiro Ichiki(Graduate School of Science, Tohoku University), Chair:Maki Hata(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo)

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Convener:*Wataru Kanda(Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology), Masahiro Ichiki(Graduate School of Science, Tohoku University)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 26, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 102A (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

10:00 AM - 10:15 AM

*Maki HATA1, Makoto UYESHIMA1, Shun HANDA2, Masashi SHIMOIZUMI3, Yoshikazu TANAKA4, Takeshi HASHIMOTO5, Tsuneomi KAGIYAMA4, Hisashi UTADA1, Hiroshi MUNEKANE6, Masahiro ICHIKI7, Kiyoshi FUJI-TA8 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Faculty of Agricultural Science, Saga University, 3.Kyushu Polytechnic College, 4.Graduate School of Science, Kyoto University, 5.Graduate School of Science, Hokkaido University, 6.Geographical Survey Institute, 7.Graduate School of Science, Tohoku University, 8.GSE, Osaka University)

Thu. May 28, 2015 2:15 PM - 4:00 PM 304 (3F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Thu. May 28, 2015 9:00 AM - 10:45 AM IC (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Mon. May 25, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

6:15 PM - 7:30 PM

*Masahiro ICHIKI1, Yasuo OGAWA2, Toshiki KAIDA1, Tomotsugu DEMACHI1, Satoshi HIRAHARA1, Yoshimori HONKURA2, Wataru KANDA2, Toshio KONO1, Takao KOYAMA3, Masaki MATSUSHIMA2, Takashi NAKAYAMA1, Syuichi SUZUKI1, Hiroaki TOH4, Makoto UYESHIMA3 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology, 3.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 4.Graduate School of Science, Kyoto University)

Sun. May 24, 2015 2:15 PM - 4:00 PM 201A (2F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

3:45 PM - 3:48 PM

*Hiroshi ICHIHARA1, Noriko TADA1, Kiyoshi BABA2, Takafumi KASAYA1, Masahiro ICHIKI3, Toshiki KAIDA3, Yasuo OGAWA4 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 3.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Tohoku University, 4.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology)

Sun. May 24, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

6:15 PM - 7:30 PM

*Hiroshi ICHIHARA1, Noriko TADA1, Kiyoshi BABA2, Takafumi KASAYA1, Masahiro ICHIKI3, Toshiki KAIDA3, Yasuo OGAWA4 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 3.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Tohoku University, 4.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology)