Japan Geoscience Union Meeting 2015

Takao KOYAMA

Convener, Chairperson

Wed. May 27, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 102B (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

Convener:*Shigekazu Kusumoto(Graduate School of Science and Engineering for Research, University of Toyama), Shigeo Okuma(Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)), Yuji Mitsuhata(AdvancedIndustrial Science and Technology), Takao Koyama(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Chair:Shigekazu Kusumoto(Graduate School of Science and Engineering for Research, University of Toyama), Takao Koyama(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Shigeo Okuma(Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)), Yuji Mitsuhata(独立行政法人 産業技術総合研究所)

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

Convener:*Shigekazu Kusumoto(Graduate School of Science and Engineering for Research, University of Toyama), Shigeo Okuma(Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)), Yuji Mitsuhata(AdvancedIndustrial Science and Technology), Takao Koyama(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 26, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 102A (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

10:36 AM - 10:39 AM

*Koki AIZAWA1, Makoto UYESHIMA2, Naoya TAKAMURA3, Mitsuru UTSUGI4, Hiroyuki INOUE4, Taro SHIOTANI4, Kazunari UCHIDA1, Yuko TSUKASHIMA1, Asuma WAKABAYASHI1, Shiori FUJITA1, Takeshi MATSUSHIMA1, Takao KOYAMA2, Wataru KANDA5, Ryokei YOSHIMURA6, Ken'ichi YAMAZAKI6, Shintaro KOMATSU6, Azusa SHITO7 (1.Kyushu University, 2.ERI, University of Tokyo, 3.NT system design, 4.Aso Volcanological Laboratory, Kyoto University, 5.KSVO, TITECH, 6.DPRI, Kyoto University, 7.Institute for Geothermal sciences, Kyoto University)

Tue. May 26, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 102A (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

6:15 PM - 7:30 PM

*Koki AIZAWA1, Makoto UYESHIMA2, Naoya TAKAMURA3, Mitsuru UTSUGI4, Hiroyuki INOUE4, Taro SHIOTANI4, Kazunari UCHIDA1, Yuko TSUKASHIMA1, Asuma WAKABAYASHI1, Shiori FUJITA1, Takeshi MATSUSHIMA1, Takao KOYAMA2, Wataru KANDA5, Ryokei YOSHIMURA6, Ken'ichi YAMAZAKI6, Shintaro KOMATSU6, Azusa SHITO7 (1.Kyushu University, 2.ERI, University of Tokyo, 3.NT system design, 4.Aso Volcanological Laboratory, Kyoto University, 5.KSVO, TITECH, 6.DPRI, Kyoto University, 7.Institute for Geothermal sciences, Kyoto University)

Tue. May 26, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 304 (3F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

5:48 PM - 5:51 PM

*Tomoki TSUTSUI1, Masato IGUCHI2, Haruhisa NAKAMICHI2, Takeshi TAMEGURI2, Keiji IKEDA3, Hiromitsu OSHIMA4, Mare YAMAMOTO5, Kenji NOGAMI6, Takao OHMINATO7, Takao KOYAMA7, Yuta MAEDA8, Takahiro OHKURA2, Hiroshi SHIMIZU9, Hiroshi YAKIWARA10, Reiji KOBAYASHI10, Tokumitsu MAEKAWA4, Satoshi HIRAHARA5, Atsushi WATANABE7, Shinichiro HORIKAWA8, Kenjiro MATSUHIRO8, Shin YOSHIKAWA2, Tadaomi SONODA2, Kenjiro SEKI2, Shuichiro HIRANO10, Hideyuki HIRAMATSU3, Naofumi TORIYAMA3, Taisuke KONO3 (1.Akita University, 2.Kyoto University, 3.Japan Meteorological Agency, 4.Hokkaido University, 5.Tohoku University, 6.Tokyo Institute of Technology, 7.University of Tokyo, 8.Nagoya University, 9.Kyushu University, 10.Kagoshima University)

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

6:15 PM - 7:30 PM

*Tomoki TSUTSUI1, Masato IGUCHI2, Haruhisa NAKAMICHI2, Takeshi TAMEGURI2, Keiji IKEDA3, Hiromitsu OSHIMA4, Mare YAMAMOTO5, Kenji NOGAMI6, Takao OHMINATO7, Takao KOYAMA7, Yuta MAEDA8, Takahiro OHKURA2, Hiroshi SHIMIZU9, Hiroshi YAKIWARA10, Reiji KOBAYASHI10, Tokumitsu MAEKAWA4, Satoshi HIRAHARA5, Atsushi WATANABE7, Shinichiro HORIKAWA8, Kenjiro MATSUHIRO8, Shin YOSHIKAWA2, Tadaomi SONODA2, Kenjiro SEKI2, Shuichiro HIRANO10, Hideyuki HIRAMATSU3, Naofumi TORIYAMA3, Taisuke KONO3 (1.Akita University, 2.Kyoto University, 3.Japan Meteorological Agency, 4.Hokkaido University, 5.Tohoku University, 6.Tokyo Institute of Technology, 7.University of Tokyo, 8.Nagoya University, 9.Kyushu University, 10.Kagoshima University)

Thu. May 28, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 304 (3F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 27, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 102B (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

Mon. May 25, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

6:15 PM - 7:30 PM

*Masahiro ICHIKI1, Yasuo OGAWA2, Toshiki KAIDA1, Tomotsugu DEMACHI1, Satoshi HIRAHARA1, Yoshimori HONKURA2, Wataru KANDA2, Toshio KONO1, Takao KOYAMA3, Masaki MATSUSHIMA2, Takashi NAKAYAMA1, Syuichi SUZUKI1, Hiroaki TOH4, Makoto UYESHIMA3 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology, 3.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 4.Graduate School of Science, Kyoto University)