Japan Geoscience Union Meeting 2015

Kanako SEKI

Convener, Chairperson

Tue. May 26, 2015 9:00 AM - 10:45 AM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Convener:*Takeshi Imamura(Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science), Kanako Seki(Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University), Yukihiro Takahashi(Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University), Yoshiyuki O. Takahashi(Graduate School of Science, Kobe University), Keiichiro Fukazawa(Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University), Hiromu Nakagawa(Planetary Atmosphere Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Chair:Keiichiro Fukazawa(Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University)

Tue. May 26, 2015 11:00 AM - 11:45 AM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Convener:*Takeshi Imamura(Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science), Kanako Seki(Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University), Yukihiro Takahashi(Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University), Yoshiyuki O. Takahashi(Graduate School of Science, Kobe University), Keiichiro Fukazawa(Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University), Hiromu Nakagawa(Planetary Atmosphere Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Chair:Takeshi Imamura(Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science)

Mon. May 25, 2015 3:15 PM - 4:00 PM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Convener:*Takeshi Imamura(Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science), Kanako Seki(Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University), Yukihiro Takahashi(Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University), Yoshiyuki O. Takahashi(Graduate School of Science, Kobe University), Keiichiro Fukazawa(Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University), Hiromu Nakagawa(Planetary Atmosphere Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Chair:Yoshiyuki O. Takahashi(Graduate School of Science, Kobe University)

Mon. May 25, 2015 4:15 PM - 6:00 PM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Convener:*Takeshi Imamura(Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science), Kanako Seki(Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University), Yukihiro Takahashi(Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University), Yoshiyuki O. Takahashi(Graduate School of Science, Kobe University), Keiichiro Fukazawa(Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University), Hiromu Nakagawa(Planetary Atmosphere Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Chair:Takeshi Imamura(Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science)

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Convener:*Takeshi Imamura(Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science), Kanako Seki(Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University), Yukihiro Takahashi(Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University), Yoshiyuki O. Takahashi(Graduate School of Science, Kobe University), Keiichiro Fukazawa(Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University), Hiromu Nakagawa(Planetary Atmosphere Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 26, 2015 1:15 PM - 3:55 PM IC (2F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol U (Union)
 • | Union

Sun. May 24, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol U (Union)
 • | Union

6:15 PM - 7:30 PM

*Kanako SEKI1, Akira MIZUNO1, Masafumi HIRAHARA1, Fumio ABE1, Yoshizumi MIYOSHI1, Takayuki UMEDA1, Tac NAKAJIMA1, Munetoshi TOKUMARU1, Takeshi IMAMURA2, Hiroyuki MAEZAWA3, Naoki TERADA4, Takeru SUZUKI5, Takaaki YOKOYAMA6, Ayako MATSUOKA2, Atsushi YAMAZAKI2, Ichiro YOSHIKAWA7, Yasumasa KASABA3, Masaki FUJIMOTO2 (1.STEL, Nagoya University, 2.ISAS, JAXA, 3.Department of Physical Science, Osaka Prefecture University, 4.Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Department of Physics, Nagoya University, 6.School of Science, University of Tokyo, 7.Department of Complexity Science and Engineering, University of Tokyo)

6:15 PM - 7:30 PM

*Akira MIZUNO1, Tomoo NAGAHAMA1, Yoshizumi MIYOSHI1, Shinobu MACHIDA1, Satonori NOZAWA1, Shin-ichiro OYAMA1, Akimasa IEDA1, Kanako SEKI1, Masafumi HIRAHARA1, Yutaka MATSUBARA1, Shinsuke IMADA1, Satoshi MASUDA1, Yasunobu OGAWA2, Masaki TSUTSUMI2, Takuji NAKAMURA2, Takeshi TAKASHIMA3, Hitoshi FUJIWARA4, Takuya KAWAHARA5 (1.Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University, 2.National Institute of Polar Research, 3.Department of Space Plasma Physics, Institute of Space and Astronautical Science, JAXA, 4.Faculty of Science and Technology, Seikei University, 5.Faculty of Engineering, Shinshu University)

Wed. May 27, 2015 2:15 PM - 3:00 PM 106 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

2:15 PM - 2:30 PM

*Ayako MATSUOKA1, Kanako SEKI2, Naoki TERADA3, Shoichiro YOKOTA1, Atsushi YAMAZAKI1, Takumi ABE1, Takeshi IMAMURA1, Yasuhiro KAWAKATSU1, Yoshifumi FUTAANA4, Masafumi HIRAHARA2, Keigo ISHISAKA5, Atsushi KUMAMOTO3, Junichi KURIHARA6, Hiromu NAKAGAWA3, Takeshi SAKANOI7, Makoto TAGUCHI8, Kazunori OGOHARA9 (1.ISAS/JAXA, 2.STEL, Nagoya Univ., 3.Dept. Geophys., Grad. Sch. Sci., Tohoku Univ., 4.IRF, Sweden, 5.Toyama Pref. Univ., 6.Cosmosciences, Hokkaido Univ., 7.Planet. Plasma Atmos. Res. Cent., Tohoku Univ., 8.College of Science, Rikkyo Univ., 9.School of Engineering, The Univ. of Shiga Prefecture)

Wed. May 27, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 302 (3F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

9:00 AM - 9:15 AM

Tue. May 26, 2015 2:15 PM - 4:00 PM 302 (3F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Tue. May 26, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 302 (3F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Wed. May 27, 2015 2:15 PM - 4:00 PM 302 (3F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Thu. May 28, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 302 (3F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 202 (2F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Tue. May 26, 2015 9:00 AM - 10:45 AM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General