Japan Geoscience Union Meeting 2015

Takeshi IMAMURA

Convener, Chairperson

Tue. May 26, 2015 9:00 AM - 10:45 AM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Convener:*Takeshi Imamura(Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science), Kanako Seki(Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University), Yukihiro Takahashi(Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University), Yoshiyuki O. Takahashi(Graduate School of Science, Kobe University), Keiichiro Fukazawa(Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University), Hiromu Nakagawa(Planetary Atmosphere Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Chair:Keiichiro Fukazawa(Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University)

Tue. May 26, 2015 11:00 AM - 11:45 AM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Convener:*Takeshi Imamura(Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science), Kanako Seki(Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University), Yukihiro Takahashi(Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University), Yoshiyuki O. Takahashi(Graduate School of Science, Kobe University), Keiichiro Fukazawa(Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University), Hiromu Nakagawa(Planetary Atmosphere Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Chair:Takeshi Imamura(Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science)

Mon. May 25, 2015 3:15 PM - 4:00 PM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Convener:*Takeshi Imamura(Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science), Kanako Seki(Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University), Yukihiro Takahashi(Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University), Yoshiyuki O. Takahashi(Graduate School of Science, Kobe University), Keiichiro Fukazawa(Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University), Hiromu Nakagawa(Planetary Atmosphere Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Chair:Yoshiyuki O. Takahashi(Graduate School of Science, Kobe University)

Mon. May 25, 2015 4:15 PM - 6:00 PM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Convener:*Takeshi Imamura(Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science), Kanako Seki(Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University), Yukihiro Takahashi(Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University), Yoshiyuki O. Takahashi(Graduate School of Science, Kobe University), Keiichiro Fukazawa(Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University), Hiromu Nakagawa(Planetary Atmosphere Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Chair:Takeshi Imamura(Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science)

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Convener:*Takeshi Imamura(Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science), Kanako Seki(Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University), Yukihiro Takahashi(Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University), Yoshiyuki O. Takahashi(Graduate School of Science, Kobe University), Keiichiro Fukazawa(Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University), Hiromu Nakagawa(Planetary Atmosphere Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University)

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 24, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 105 (1F)

 • Oral
 • | Symbol U (Union)
 • | Union

Sun. May 24, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol U (Union)
 • | Union

6:15 PM - 7:30 PM

*Kanako SEKI1, Akira MIZUNO1, Masafumi HIRAHARA1, Fumio ABE1, Yoshizumi MIYOSHI1, Takayuki UMEDA1, Tac NAKAJIMA1, Munetoshi TOKUMARU1, Takeshi IMAMURA2, Hiroyuki MAEZAWA3, Naoki TERADA4, Takeru SUZUKI5, Takaaki YOKOYAMA6, Ayako MATSUOKA2, Atsushi YAMAZAKI2, Ichiro YOSHIKAWA7, Yasumasa KASABA3, Masaki FUJIMOTO2 (1.STEL, Nagoya University, 2.ISAS, JAXA, 3.Department of Physical Science, Osaka Prefecture University, 4.Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Department of Physics, Nagoya University, 6.School of Science, University of Tokyo, 7.Department of Complexity Science and Engineering, University of Tokyo)

Wed. May 27, 2015 2:15 PM - 3:00 PM 106 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

2:15 PM - 2:30 PM

*Ayako MATSUOKA1, Kanako SEKI2, Naoki TERADA3, Shoichiro YOKOTA1, Atsushi YAMAZAKI1, Takumi ABE1, Takeshi IMAMURA1, Yasuhiro KAWAKATSU1, Yoshifumi FUTAANA4, Masafumi HIRAHARA2, Keigo ISHISAKA5, Atsushi KUMAMOTO3, Junichi KURIHARA6, Hiromu NAKAGAWA3, Takeshi SAKANOI7, Makoto TAGUCHI8, Kazunori OGOHARA9 (1.ISAS/JAXA, 2.STEL, Nagoya Univ., 3.Dept. Geophys., Grad. Sch. Sci., Tohoku Univ., 4.IRF, Sweden, 5.Toyama Pref. Univ., 6.Cosmosciences, Hokkaido Univ., 7.Planet. Plasma Atmos. Res. Cent., Tohoku Univ., 8.College of Science, Rikkyo Univ., 9.School of Engineering, The Univ. of Shiga Prefecture)

Tue. May 26, 2015 2:15 PM - 4:00 PM A02 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

2:30 PM - 2:45 PM

*Tatsuaki OKADA1, Satoshi TANAKA1, Tetsuya FUKUHARA2, Makoto TAGUCHI3, Takeshi IMAMURA1, Takehiko ARAI1, Hiroki SENSHU4, Hirohide DEMURA5, Yoshiko OGAWA5, Kohei KITAZATO5, Tomohiko SEKIGUCHI6, Ryosuke NAKAMURA7, Toru KOUYAMA7, Sunao HASEGAWA1, Tsuneo MATSUNAGA8, Takehiko WADA1, Jun TAKITA9, Naoya SAKATANI10, Yamato HORIKAWA10, Jorn HELBERT11, Thomas MUELLER12, Axel HAGERMANN13 (1.ISAS/JAXA, 2.Hokkaido University, 3.Rikkyo University, 4.Chiba Institute of Technology, 5.University of Aizu, 6.Hokkaido University of Education, 7.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 8.National Institute of Environmental Studies, 9.University of Tokyo, 10.Sokendai, 11.German Aerospace Center, 12.Max-Planck Institute for Extraterrestrial Physics, 13.The Open University)

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 202 (2F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

5:00 PM - 5:15 PM

*Takahiro IWATA1, Yasuhiro KAWAKATSU1, Go MURAKAMI1, Yuichiro EZOE2, Shingo KAMEDA3, Kunihiro KEIKA4, Tomoko ARAI5, Shuji MATSUURA1, Takanao SAIKI1, Takeshi IMAMURA1, Kazunori OGOHARA6 (1.Institute of Space and Astronautical Science, JAXA, 2.Tokyo Metropolitan Universit, 3.Rikkyo University, 4.Nagoya University, 5.Chiba Institute of Technology, 6.University of Shiga Prefecture)

Tue. May 26, 2015 11:00 AM - 11:45 AM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Mon. May 25, 2015 3:15 PM - 4:00 PM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General