Japan Geoscience Union Meeting 2015

Takahiro OHKURA

Convener, Chairperson

Thu. May 28, 2015 9:00 AM - 10:30 AM 304 (3F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Chair:Takahiro Ohkura(Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University), Isoji MIYAGI(Institute of Geology and Geoinformation, Geological Survey of Japan, AIST)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 26, 2015 2:15 PM - 4:00 PM 103 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Mon. May 25, 2015 2:15 PM - 4:00 PM 304 (3F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Tue. May 26, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 304 (3F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

5:48 PM - 5:51 PM

*Tomoki TSUTSUI1, Masato IGUCHI2, Haruhisa NAKAMICHI2, Takeshi TAMEGURI2, Keiji IKEDA3, Hiromitsu OSHIMA4, Mare YAMAMOTO5, Kenji NOGAMI6, Takao OHMINATO7, Takao KOYAMA7, Yuta MAEDA8, Takahiro OHKURA2, Hiroshi SHIMIZU9, Hiroshi YAKIWARA10, Reiji KOBAYASHI10, Tokumitsu MAEKAWA4, Satoshi HIRAHARA5, Atsushi WATANABE7, Shinichiro HORIKAWA8, Kenjiro MATSUHIRO8, Shin YOSHIKAWA2, Tadaomi SONODA2, Kenjiro SEKI2, Shuichiro HIRANO10, Hideyuki HIRAMATSU3, Naofumi TORIYAMA3, Taisuke KONO3 (1.Akita University, 2.Kyoto University, 3.Japan Meteorological Agency, 4.Hokkaido University, 5.Tohoku University, 6.Tokyo Institute of Technology, 7.University of Tokyo, 8.Nagoya University, 9.Kyushu University, 10.Kagoshima University)

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

6:15 PM - 7:30 PM

*Tomoki TSUTSUI1, Masato IGUCHI2, Haruhisa NAKAMICHI2, Takeshi TAMEGURI2, Keiji IKEDA3, Hiromitsu OSHIMA4, Mare YAMAMOTO5, Kenji NOGAMI6, Takao OHMINATO7, Takao KOYAMA7, Yuta MAEDA8, Takahiro OHKURA2, Hiroshi SHIMIZU9, Hiroshi YAKIWARA10, Reiji KOBAYASHI10, Tokumitsu MAEKAWA4, Satoshi HIRAHARA5, Atsushi WATANABE7, Shinichiro HORIKAWA8, Kenjiro MATSUHIRO8, Shin YOSHIKAWA2, Tadaomi SONODA2, Kenjiro SEKI2, Shuichiro HIRANO10, Hideyuki HIRAMATSU3, Naofumi TORIYAMA3, Taisuke KONO3 (1.Akita University, 2.Kyoto University, 3.Japan Meteorological Agency, 4.Hokkaido University, 5.Tohoku University, 6.Tokyo Institute of Technology, 7.University of Tokyo, 8.Nagoya University, 9.Kyushu University, 10.Kagoshima University)

Thu. May 28, 2015 9:00 AM - 10:30 AM 304 (3F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Thu. May 28, 2015 11:00 AM - 12:30 PM 304 (3F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

12:15 PM - 12:30 PM

*Masayuki MURASE1, Fumiaki KIMATA2, Rikio MIYAJIMA2, Hitoshi, Y. MORI3, Yoshiko YAMANAKA4, Shinichiro HORIKAWA4, Kenjiro MATSUHIRO4, Takahiro OHKURA5, Shin YOSHIKAWA5, Hiroyuki INOUE5, Taketoshi MISHIMA5, Tadaomi SONODA6, Takeshi MATSUSHIMA7, Kazunari UCHIDA7 (1.Department of Geosystem, College of Humanities and Sciences, NIHON University, 2.Tono Research Institute of Earthquake Science, Association, 3.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University, 4.Graduate School of Encironmental Studies, University of NAGOYA, 5.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto, 6.Sakurajima Volcano Research Center, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 7.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University)

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 304 (3F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

5:45 PM - 5:48 PM

*Keigo YAMAMOTO1, Shin YOSHIKAWA2, Takeshi MATSUSHIMA3, Takahiro OHKURA2, Akihiko YOKOO2, Hiroyuki INOUE2, Taketoshi MISHIMA2, Kazunari UCHIDA3, Tadaomi SONODA1, Kenjiro SEKI1, Shintaro KOMATSU1, Kohei HOTTA2, Shiori FUJITA3 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Graduate School of Science, Kyoto University, 3.Faculty of Sciences, Kyushu University)

Thu. May 28, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 304 (3F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

6:15 PM - 7:30 PM

*Keigo YAMAMOTO1, Shin YOSHIKAWA2, Takeshi MATSUSHIMA3, Takahiro OHKURA2, Akihiko YOKOO2, Hiroyuki INOUE2, Taketoshi MISHIMA2, Kazunari UCHIDA3, Tadaomi SONODA1, Kenjiro SEKI1, Shintaro KOMATSU1, Kohei HOTTA2, Shiori FUJITA3 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Graduate School of Science, Kyoto University, 3.Faculty of Sciences, Kyushu University)

Thu. May 28, 2015 11:00 AM - 12:45 PM IC (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General