Japan Geoscience Union Meeting 2015

Shin KOSHIYA

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 28, 2015 9:15 AM - 10:45 AM A04 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 27, 2015 2:15 PM - 4:00 PM A06 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

3:15 PM - 3:30 PM

*Tatsuya ISHIYAMA1, Hiroshi SATO1, Naoko KATO1, Eiji KURASHIMO1, Shigeru TODA2, Shin KOSHIYA3, Kenta KOBAYASHI4, Tetsuo NO5, Takeshi SATO5, Shuichi KODAIRA5, Kazuya SHIRAISHI5, Motonori HIGASHINAKA5, Susumu ABE1, GROUP FOR 2014 KAHOKU-TONAMI, Seismic survey RESEARCH1 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Aichi Educational University, 3.Iwate University, 4.Niigata University, 5.JGI, Inc)

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 201B (2F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

12:15 PM - 12:18 PM

*Keita TAKADA1, Kenichi YOSHIDA2, Atsushi ODASHIMA2, Kentaro IMAI3, Yuichi EBINA3, Kazuhisa GOTO3, Shin KOSHIYA4, Hidekazu YAMAMOTO4, Masanobu SHISHIKURA5, Atsuo IGARASHI1, Toshihiko ICHIHARA1, Hirohisa KINOSHITA1, Tetsuya IKEDA1 (1.Fukken Co.Ltd, 2.River Division,Department of prefectural Land Development,Iwate Pref Govt, 3.IRIDeS Tohoku University, 4.Faculty of Engineering, Iwate University, 5.Institute of Earthquake and Volcano Geology, AIST)

Sun. May 24, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

6:15 PM - 7:30 PM

*Keita TAKADA1, Kenichi YOSHIDA2, Atsushi ODASHIMA2, Kentaro IMAI3, Yuichi EBINA3, Kazuhisa GOTO3, Shin KOSHIYA4, Hidekazu YAMAMOTO4, Masanobu SHISHIKURA5, Atsuo IGARASHI1, Toshihiko ICHIHARA1, Hirohisa KINOSHITA1, Tetsuya IKEDA1 (1.Fukken Co.Ltd, 2.River Division,Department of prefectural Land Development,Iwate Pref Govt, 3.IRIDeS Tohoku University, 4.Faculty of Engineering, Iwate University, 5.Institute of Earthquake and Volcano Geology, AIST)