Japan Geoscience Union Meeting 2015

Seiji SUGITA

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 28, 2015 11:00 AM - 12:45 PM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Sun. May 24, 2015 9:00 AM - 10:45 AM A02 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

10:15 AM - 10:30 AM

*Hideharu KUWAHARA1, Hirotada GOTOU2, Nobuhiro OGAWA3, Asuka YAMAGUCHI3, Ko ISHIBASHI4, Takehiko YAGI5, Seiji SUGITA5 (1.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 2.Institute for Solid State Physics, The University of Tokyo, 3.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 4.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 5.Graduate School of Science, The University of Tokyo)

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM A02 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Mon. May 25, 2015 11:00 AM - 12:45 PM A02 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

11:45 AM - 12:00 PM

*Yuichiro CHO1, Kazuo SHIBASAKI1, Misako UMEYAMA1, Takahiro OISHI2, Shingo KAMEDA1, N., Yayoi MIURA3, Kazuo YOSHIOKA2, Yoshifumi SAITO2, Shoichiro YOKOTA2, Satoshi KASAHARA2, Tetsuo YOSHIMITSU2, Ryuji OKAZAKI4, Makiko OHTAKE2, Tomokatsu MOROTA5, Sumire KOGA6, Seiji SUGITA7 (1.Rikkyo University, 2.ISAS, 3.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 4.Kyushu University, 5.Nagoya University, 6.Dept. Complexity Science and Engineering, University of Tokyo, 7.Dept. Earth and Planetary Science, University of Tokyo)

12:15 PM - 12:30 PM

Kiyoshi KURAMOTO1, Tomoko ARAI2, Naoki KOBAYASHI3, Seiji SUGITA4, Shogo TACHIBANA1, Naoki TERADA5, *Noriyuki NAMIKI6, Koji MATSUMOTO6, Sei-ichiro WATANABE7 (1.Graduate School of Sciences/Hokkaido University, 2.PERC/Chiba Institute of Technology, 3.ISAS/JAXA, 4.Graduate School of Science/The University of Tokyo, 5.Graduate School of Science/Tohoku University, 6.RISE/NAOJ, 7.Graduate School of Science/Nagoya University)

Wed. May 27, 2015 9:00 AM - 10:45 AM A02 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Tue. May 26, 2015 4:15 PM - 6:00 PM A02 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

5:30 PM - 5:33 PM

*Seiji SUGITA1, Shingo KAMEDA2, Hirotaka SAWADA3, Hidehiko SUZUKI4, Manabu YAMADA5, Rie HONDA6, Tomokatsu MOROTA7, Chikatoshi HONDA8, Kazunori OGAWA3, Kei SHIRAI3, Yuichi IIJIMA3, Yuichiro CHO2, Akito TAKEI2, Hiroshi OKUMURA2, Tatsuya YASUDA2, Kazuo SHIBAZAKI2, Masaki SATO2, Shota IKEZAWA2, Tomoki NAKAMURA8, Takahiro HIROI9, Shunichi KAMATA10, Sumire KOGA1, ONC, Science team 3 (1.University of Tokyo, 2.Rikkyo University, 3.JAXA, 4.Meiji University, 5.Chiba Institute of Technology, 6.Kochi University, 7.Aizu University, 8.Tohoku University, 9.Brown University, 10.UC. Santa Cruz)

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

6:15 PM - 7:30 PM

*Seiji SUGITA1, Shingo KAMEDA2, Hirotaka SAWADA3, Hidehiko SUZUKI4, Manabu YAMADA5, Rie HONDA6, Tomokatsu MOROTA7, Chikatoshi HONDA8, Kazunori OGAWA3, Kei SHIRAI3, Yuichi IIJIMA3, Yuichiro CHO2, Akito TAKEI2, Hiroshi OKUMURA2, Tatsuya YASUDA2, Kazuo SHIBAZAKI2, Masaki SATO2, Shota IKEZAWA2, Tomoki NAKAMURA8, Takahiro HIROI9, Shunichi KAMATA10, Sumire KOGA1, ONC, Science team 3 (1.University of Tokyo, 2.Rikkyo University, 3.JAXA, 4.Meiji University, 5.Chiba Institute of Technology, 6.Kochi University, 7.Aizu University, 8.Tohoku University, 9.Brown University, 10.UC. Santa Cruz)

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 202 (2F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

5:30 PM - 5:45 PM

*Takahiro OISHI1, Yoshifumi SAITO2, Shoichiro YOKOTA2, Satoshi KASAHARA2, Naoaki SAITO3, Yukio FUJIWARA3, Yuichiro CHO4, Yayoi N. MIURA5, Shingo KAMEDA4, Seiji SUGITA1 (1.Department of Earth and Planetary Science, University of Tokyo, 2.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 3.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4.Department of Physics, Rikkyo University, 5.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Tue. May 26, 2015 9:00 AM - 10:45 AM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Thu. May 28, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 201A (2F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

Thu. May 28, 2015 11:00 AM - 11:45 AM 201A (2F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques