Japan Geoscience Union Meeting 2015

Akihiko YOKOO

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 28, 2015 9:00 AM - 10:30 AM 304 (3F)

  • Oral
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-VC Volcanology

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 304 (3F)

  • Oral
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-VC Volcanology

5:45 PM - 5:48 PM

*Keigo YAMAMOTO1, Shin YOSHIKAWA2, Takeshi MATSUSHIMA3, Takahiro OHKURA2, Akihiko YOKOO2, Hiroyuki INOUE2, Taketoshi MISHIMA2, Kazunari UCHIDA3, Tadaomi SONODA1, Kenjiro SEKI1, Shintaro KOMATSU1, Kohei HOTTA2, Shiori FUJITA3 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Graduate School of Science, Kyoto University, 3.Faculty of Sciences, Kyushu University)

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

  • Poster
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-VC Volcanology

6:15 PM - 7:30 PM

*Keigo YAMAMOTO1, Shin YOSHIKAWA2, Takeshi MATSUSHIMA3, Takahiro OHKURA2, Akihiko YOKOO2, Hiroyuki INOUE2, Taketoshi MISHIMA2, Kazunari UCHIDA3, Tadaomi SONODA1, Kenjiro SEKI1, Shintaro KOMATSU1, Kohei HOTTA2, Shiori FUJITA3 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Graduate School of Science, Kyoto University, 3.Faculty of Sciences, Kyushu University)