Japan Geoscience Union Meeting 2015

Weiren LIN

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 25, 2015 2:15 PM - 4:00 PM IC (2F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Mon. May 25, 2015 4:15 PM - 6:00 PM IC (2F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Sun. May 24, 2015 4:15 PM - 6:00 PM A05 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

5:57 PM - 6:00 PM

*Tomoyo MIZUTANI1, Ken-ichi HIRAUCHI1, Weiren LIN2, Michiyo SAWAI3 (1.Department of Geosciences, Graduate School of Science, Shizuoka University, 2.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.Department of Earthsciences,Graduate School of Science,Hiroshima University)

Sun. May 24, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 101B (1F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 304 (3F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

12:15 PM - 12:30 PM

*Norio SHIGEMATSU1, Tomomi OKADA2, Naoki KATO3, Yusuke KOMETANI4, Hiroshi MORI1, Osamu NISHIKAWA5, Keisuke YOSHIDA6, Ryota TAKAGI7, Weiren LIN8, Norio MATSUMOTO1, Tetsuhiro TOGO1 (1.Institute of Earthquake and Volcano Geology, AIST, 2.Graduate School of Science, Osaka University, 3.Tohoku University, 4.Yamaguchi University, 5.Graduate School of Engineering and Resource Sciences, Akita University, 6.National research institute for earth science and disaster prevention, 7.ERI, The University of Tokyo, 8.JAMSTEC)

Sun. May 24, 2015 2:15 PM - 4:00 PM 304 (3F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

2:45 PM - 3:00 PM

*En-chao YEH1, Wei-cheng LI1, Tung-chin CHIANG1, Feng-yi WU1, Chuan-li CHENG1, Weiren LIN2, Tai-tien WANG3, Chi-wen YU4, Chung-hui CHIAO5, Ming-wei YANG6 (1.Department of Earth Sciences, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, ROC, 2.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency Marine-Earth Science and Technology, Japan, 3.Institute of Mineral Resources Engineering, National Taipei University of Technology, Taipei, Taiwan, 4.Sinotech Engineering Consultants, Inc., Taipei 114, Taiwan, ROC, 5.Taiwan Power Company, Taipei 100, Taiwan, ROC, 6.Taiwan Power Research Institute, Taipei 238, Taiwan, ROC)

3:51 PM - 3:54 PM

*Fang-yih WU1, En-chao YEH1, Tsu-en KAO1, Chi-shun SHIU1, Weiren LIN2, Tai-tien WANG3, Jih-hao HUNG4, Sheng-rong SONG5 (1.Department of Earth Sciences, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, 2.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.Institute of Mineral Resources Engineering, National Taipei University of Technology, Taipei, Taiwan, 4.Department of Earth Sciences, National Central University, Jhongli, Taiwan, 5.Department of Geosciences, National Taiwan University, Taipei, Taiwan)

Sun. May 24, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

6:15 PM - 7:30 PM

*Fang-yih WU1, En-chao YEH1, Tsu-en KAO1, Chi-shun SHIU1, Weiren LIN2, Tai-tien WANG3, Jih-hao HUNG4, Sheng-rong SONG5 (1.Department of Earth Sciences, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, 2.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.Institute of Mineral Resources Engineering, National Taipei University of Technology, Taipei, Taiwan, 4.Department of Earth Sciences, National Central University, Jhongli, Taiwan, 5.Department of Geosciences, National Taiwan University, Taipei, Taiwan)