Japan Geoscience Union Meeting 2015

Shoko OSHIGAMI

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 27, 2015 9:15 AM - 10:45 AM IC (2F)

 • Oral
 • | Symbol U (Union)
 • | Union

10:15 AM - 10:45 AM

*Junichi HARUYAMA1, Isao KAWANO1, Takahiro IWATA1, Yukio YAMAMOTO1, Toshiyuki NISHIBORI1, Yoshiaki ISHIHARA1, Keiko YAMAMOTO1, Aiko NAGAMATSU1, Tomokatsu MOROTA2, Masaki NISHINO2, Kazuto SAIKI3, Ko HASHIZUME3, Kensei KOBAYASHI4, Shin-ichi YOKOBORI5, Nobuyuki HASEBE6, Toshiaki HASENAKA7, Hideaki MIYAMOTO8, Hisayoshi SHIMIZU8, Goro KOMATSU9, Motomaro SHIRAO10, Shoko OSHIGAMI11, Yuichi MICHIKAWA12, Satoru YAMAMOTO13, Yasuhiro YOKOTA13, Takao KOBAYASHI14, Tatsuhiro MICHIKAMI15 (1.Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Nagoya University, 3.Osaka Univeristy, 4.Yokohama National University, 5.Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences, 6.Waseda University, 7.Kumamoto University, 8.University of Tokyo, 9.Universita d'Annunzio, 10.Institute of Planetary Geology, 11.National Astronomical Observatory of Japan, 12.National Institute of Radiological, 13.National Institute for Environmental Studies, 14.Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, 15.Kindai University)

Tue. May 26, 2015 4:15 PM - 6:00 PM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

5:33 PM - 5:36 PM

*Noriyuki NAMIKI1, Keigo ENYA2, Masanori KOBAYASHI3, Jun KIMURA4, Hiroshi ARAKI1, Hirotomo NODA1, Shingo KASHIMA1, Shin UTSUNOMIYA5, Ko ISHIBASHI3, Shoko OSHIGAMI1, Shingo KOBAYASHI6, Masayuki FUJII7, Hauke Hussmann8, Kay Lingenauber8, Juergen Oberst8 (1.RISE/NAOJ, 2.JAXA/ISAS, 3.Chiba Institute of Technology/PERC, 4.Tokyo Institute of Technology/ELSI, 5.JAXA, 6.National Institute of Radiological Sciences, 7.Famscience Inc., 8.DLR Institute of Planetary Research)

5:36 PM - 5:39 PM

*Masanori KOBAYASHI1, Ko ISHIBASHI1, Keigo ENYA2, Shin UTSUNOMIYA2, Noriyuki NAMIKI3, Hirotomo NODA3, Shoko OSHIGAMI3, Shingo KASHIMA3, Hiroshi ARAKI3, Jun KIMURA4, Shingo KOBAYASHI5, Masayuki FUJII6, Hauke Hussmann7, Kay Lingenauber7, Jurgen Oberst7 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.ISAS, JAXA, 3.RISE Project, National Astronomical Observatory of Japan, 4.Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology, 5.National Institute of Radiological Sciences, 6.FAM Science Co., Ltd., 7.Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt)

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

6:15 PM - 7:30 PM

*Noriyuki NAMIKI1, Keigo ENYA2, Masanori KOBAYASHI3, Jun KIMURA4, Hiroshi ARAKI1, Hirotomo NODA1, Shingo KASHIMA1, Shin UTSUNOMIYA5, Ko ISHIBASHI3, Shoko OSHIGAMI1, Shingo KOBAYASHI6, Masayuki FUJII7, Hauke Hussmann8, Kay Lingenauber8, Juergen Oberst8 (1.RISE/NAOJ, 2.JAXA/ISAS, 3.Chiba Institute of Technology/PERC, 4.Tokyo Institute of Technology/ELSI, 5.JAXA, 6.National Institute of Radiological Sciences, 7.Famscience Inc., 8.DLR Institute of Planetary Research)

6:15 PM - 7:30 PM

*Masanori KOBAYASHI1, Ko ISHIBASHI1, Keigo ENYA2, Shin UTSUNOMIYA2, Noriyuki NAMIKI3, Hirotomo NODA3, Shoko OSHIGAMI3, Shingo KASHIMA3, Hiroshi ARAKI3, Jun KIMURA4, Shingo KOBAYASHI5, Masayuki FUJII6, Hauke Hussmann7, Kay Lingenauber7, Jurgen Oberst7 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.ISAS, JAXA, 3.RISE Project, National Astronomical Observatory of Japan, 4.Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology, 5.National Institute of Radiological Sciences, 6.FAM Science Co., Ltd., 7.Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt)

6:15 PM - 7:30 PM

Shingo KASHIMA1, *Hiroshi ARAKI1, Keigo ENYA2, Shin UTSUNOMIYA2, Noriyuki NAMIKI1, Hirotomo NODA1, Shoko OSHIGAMI1, Jun KIMURA3, Masanori KOBAYASHI4, Kou ISHIBASHI4, Shingo KOBAYASHI5, Masayuki FUJII6, Hauke Hussmann7, Kay LINGENAUBER7, Jurgen Oberst7 (1.National Astronomical observatory of Japan, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology, 4.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 5.National Institute of Radiological Sciences, 6.Fam Science Co., LTD., 7.DLR, German Aerospace Center)

Mon. May 25, 2015 2:15 PM - 4:00 PM A02 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Tue. May 26, 2015 2:15 PM - 4:00 PM A02 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

3:15 PM - 3:30 PM

*Ryuhei YAMADA1, Hiroki SENSHU2, Noriyuki NAMIKI1, Fumi YOSHIDA1, Shinsuke ABE3, Hirotomo NODA1, Naru HIRATA4, Naoyuki HIRATA5, Yoshiaki ISHIHARA6, Shoko OSHIGAMI1 (1.National Astronomical Observatory of Japan / RISE Project, 2.Chiba Institute of Technology, 3.Nihon University, 4.The University of Aizu, 5.University of Tokyo, 6.Japan Aerospace Exploration Agency)