Japan Geoscience Union Meeting 2015

Akira MIZUNO

Convener, Chairperson

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 105 (1F)

 • Oral
 • | Symbol U (Union)
 • | Union

Convener:*Yutaka Matsumi(Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University), Kanya Kusano(Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University), Joji Ishizaka(Hydrospheric Atmospheric Research Center, Nagoya University), Kazuhisa Tsuboki(Hydrospheric Atmospheric Research Center, Nagoya University), Masaki Enami(Center for Chronological Research, Nagoya University), Chair:Akira Mizuno(Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University), Kazuo Shiokawa(Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University)

Sun. May 24, 2015 2:15 PM - 4:00 PM 105 (1F)

 • Oral
 • | Symbol U (Union)
 • | Union

Convener:*Yutaka Matsumi(Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University), Kanya Kusano(Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University), Joji Ishizaka(Hydrospheric Atmospheric Research Center, Nagoya University), Kazuhisa Tsuboki(Hydrospheric Atmospheric Research Center, Nagoya University), Masaki Enami(Center for Chronological Research, Nagoya University), Chair:Kazuo Shiokawa(Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University), Akira Mizuno(Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University)

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 24, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol U (Union)
 • | Union

6:15 PM - 7:30 PM

*Kanako SEKI1, Akira MIZUNO1, Masafumi HIRAHARA1, Fumio ABE1, Yoshizumi MIYOSHI1, Takayuki UMEDA1, Tac NAKAJIMA1, Munetoshi TOKUMARU1, Takeshi IMAMURA2, Hiroyuki MAEZAWA3, Naoki TERADA4, Takeru SUZUKI5, Takaaki YOKOYAMA6, Ayako MATSUOKA2, Atsushi YAMAZAKI2, Ichiro YOSHIKAWA7, Yasumasa KASABA3, Masaki FUJIMOTO2 (1.STEL, Nagoya University, 2.ISAS, JAXA, 3.Department of Physical Science, Osaka Prefecture University, 4.Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Department of Physics, Nagoya University, 6.School of Science, University of Tokyo, 7.Department of Complexity Science and Engineering, University of Tokyo)

6:15 PM - 7:30 PM

*Akira MIZUNO1, Tomoo NAGAHAMA1, Yoshizumi MIYOSHI1, Shinobu MACHIDA1, Satonori NOZAWA1, Shin-ichiro OYAMA1, Akimasa IEDA1, Kanako SEKI1, Masafumi HIRAHARA1, Yutaka MATSUBARA1, Shinsuke IMADA1, Satoshi MASUDA1, Yasunobu OGAWA2, Masaki TSUTSUMI2, Takuji NAKAMURA2, Takeshi TAKASHIMA3, Hitoshi FUJIWARA4, Takuya KAWAHARA5 (1.Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University, 2.National Institute of Polar Research, 3.Department of Space Plasma Physics, Institute of Space and Astronautical Science, JAXA, 4.Faculty of Science and Technology, Seikei University, 5.Faculty of Engineering, Shinshu University)

6:15 PM - 7:30 PM

*Satonori NOZAWA1, Hiroshi MIYAOKA2, Shin-ichiro OYAMA1, Yasunobu OGAWA2, Masaki TSUTSUMI2, Kazuo SHIOKAWA1, Yuichi OTSUKA1, Takuo TSUDA3, Takuya KAWAHARA4, Norihito SAITO5, Satoshi WADA5, Tetsuya KAWABATA1, Hitoshi FUJIWARA6, Toru TAKAHASHI1, Akira MIZUNO1, Chris HALL7, Asgeir BREKKE8, Ryoichi FUJII1 (1.STEL, Nagoya University, 2.NIPR, 3.The University of Electro-Communications, 4.Faculty of Engineering, Shinshu University, 5.Advanced Photonics Technology Development Group, RIKEN, 6.Faculty of Science and Technology, Seikei University, 7.Tromsoe Geophysical Observatory, The Arctic University of Tromsoe, 8.Faculty of Science, The Arctic University of Tromsoe)

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Mon. May 25, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 201B (2F)

 • Oral
 • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General