Japan Geoscience Union Meeting 2015

Hikaru YABUTA

Convener, Chairperson

Thu. May 28, 2015 9:00 AM - 10:45 AM A02 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Convener:*Shoichi Itoh(Graduate school of Science, Kyoto University), Tomohiro Usui(Department of Earth and Planetary Sciences,Tokyo Institute of Technology), Yusuke Seto(Graduate School of Science, Kobe University), Masaaki Miyahara(Department of Earth and Planetary Systems Science, Graduate School of Science, Hiroshima University), Makoto Kimura(Faculty of Science, Ibaraki University), Eiji Ohtani(Department of Earth and Planetary Materials Science, Graduate School of Science, Tohoku University), Hitoshi Miura(Graduate School of Natural Sciences, Department of Information and Biological Sciences, Nagoya City University), Hikaru Yabuta(Osaka University, Department of Earth and Space Science), Chair:Yusuke Seto(Graduate School of Science, Kobe University), Hikaru Yabuta(Osaka University, Department of Earth and Space Science)

Thu. May 28, 2015 11:00 AM - 12:45 PM A02 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Convener:*Shoichi Itoh(Graduate school of Science, Kyoto University), Tomohiro Usui(Department of Earth and Planetary Sciences,Tokyo Institute of Technology), Yusuke Seto(Graduate School of Science, Kobe University), Masaaki Miyahara(Department of Earth and Planetary Systems Science, Graduate School of Science, Hiroshima University), Makoto Kimura(Faculty of Science, Ibaraki University), Eiji Ohtani(Department of Earth and Planetary Materials Science, Graduate School of Science, Tohoku University), Hitoshi Miura(Graduate School of Natural Sciences, Department of Information and Biological Sciences, Nagoya City University), Hikaru Yabuta(Osaka University, Department of Earth and Space Science), Chair:Shoichi Itoh(Graduate school of Science, Kyoto University), Hitoshi Miura(Graduate School of Natural Sciences, Department of Information and Biological Sciences, Nagoya City University)

Thu. May 28, 2015 2:15 PM - 4:00 PM A02 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Convener:*Shoichi Itoh(Graduate school of Science, Kyoto University), Tomohiro Usui(Department of Earth and Planetary Sciences,Tokyo Institute of Technology), Yusuke Seto(Graduate School of Science, Kobe University), Masaaki Miyahara(Department of Earth and Planetary Systems Science, Graduate School of Science, Hiroshima University), Makoto Kimura(Faculty of Science, Ibaraki University), Eiji Ohtani(Department of Earth and Planetary Materials Science, Graduate School of Science, Tohoku University), Hitoshi Miura(Graduate School of Natural Sciences, Department of Information and Biological Sciences, Nagoya City University), Hikaru Yabuta(Osaka University, Department of Earth and Space Science), Chair:Masaaki Miyahara(Department of Earth and Planetary Systems Science, Graduate School of Science, Hiroshima University)

Thu. May 28, 2015 4:15 PM - 6:00 PM A02 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Convener:*Shoichi Itoh(Graduate school of Science, Kyoto University), Tomohiro Usui(Department of Earth and Planetary Sciences,Tokyo Institute of Technology), Yusuke Seto(Graduate School of Science, Kobe University), Masaaki Miyahara(Department of Earth and Planetary Systems Science, Graduate School of Science, Hiroshima University), Makoto Kimura(Faculty of Science, Ibaraki University), Eiji Ohtani(Department of Earth and Planetary Materials Science, Graduate School of Science, Tohoku University), Hitoshi Miura(Graduate School of Natural Sciences, Department of Information and Biological Sciences, Nagoya City University), Hikaru Yabuta(Osaka University, Department of Earth and Space Science), Chair:Tomohiro Usui(Department of Earth and Planetary Sciences,Tokyo Institute of Technology)

Wed. May 27, 2015 5:15 PM - 6:00 PM A02 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Convener:*Shoichi Itoh(Graduate school of Science, Kyoto University), Tomohiro Usui(Department of Earth and Planetary Sciences,Tokyo Institute of Technology), Yusuke Seto(Graduate School of Science, Kobe University), Masaaki Miyahara(Department of Earth and Planetary Systems Science, Graduate School of Science, Hiroshima University), Makoto Kimura(Faculty of Science, Ibaraki University), Eiji Ohtani(Department of Earth and Planetary Materials Science, Graduate School of Science, Tohoku University), Hitoshi Miura(Graduate School of Natural Sciences, Department of Information and Biological Sciences, Nagoya City University), Hikaru Yabuta(Osaka University, Department of Earth and Space Science), Chair:Shoichi Itoh(Graduate school of Science, Kyoto University), Masaaki Miyahara(Department of Earth and Planetary Systems Science, Graduate School of Science, Hiroshima University)

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Convener:*Shoichi Itoh(Graduate school of Science, Kyoto University), Tomohiro Usui(Department of Earth and Planetary Sciences,Tokyo Institute of Technology), Yusuke Seto(Graduate School of Science, Kobe University), Masaaki Miyahara(Department of Earth and Planetary Systems Science, Graduate School of Science, Hiroshima University), Makoto Kimura(Faculty of Science, Ibaraki University), Eiji Ohtani(Department of Earth and Planetary Materials Science, Graduate School of Science, Tohoku University), Hitoshi Miura(Graduate School of Natural Sciences, Department of Information and Biological Sciences, Nagoya City University), Hikaru Yabuta(Osaka University, Department of Earth and Space Science)

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 27, 2015 5:15 PM - 6:00 PM A02 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Sun. May 24, 2015 2:15 PM - 4:00 PM A05 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Tue. May 26, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 102A (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-MP Mineralogy & Petrology

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-MP Mineralogy & Petrology

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:03 PM 105 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol B (Biogeosciences)
 • | B-AO Astrobiology & the Origin of Life

4:45 PM - 5:15 PM

*Yuko KAWAGUCHI1, Hajime YANO1, Hirofumi HASHIMOTO1, Shin-ichi YOKOBORI2, Eiichi IMAI3, Hajime MITA4, Hideyuko KAWAI5, Hikaru YABUTA6, Kaori TOMITA-YOKOTANI7, Kazumichi NAKAGAWA8, Kensei KOBAYASHI9, Kyoko OKUDAIRA10, Makoto TABATA5, Masumi HIGASHIDE1, Hironobu HAYASHI11, Satishi SASAKI12, Yoko KEBUKAWA9, Yukihiko ISHIBASHI13, Akihiko YAMAGISHI2 (1.ISAS/JAXA, 2.Sch. Life Sci., Tokyo Univ., Pharm., Life Sci., 3.Nagaoka Univ., of Tech.,, 4.Fukuoka Inst., of Tech.,, 5.Chiba Univ.,, 6.Osaka Univ.,, 7.Univ., of Tukuba,, 8.Kobe Univ.,, 9.Yokohama Natl. Univ.,, 10.Univ., Aizu, 11.Tokyo Univ., Tech.,, 12.Tokyo Insti., Tech.,, 13.Kyusyu Univ.,)