Japan Geoscience Union Meeting 2015

Takashi SHIMBO

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 25, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Sun. May 24, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 202 (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

4:15 PM - 4:30 PM

*Kenji UEHIRA1, Toshihiko KANAZAWA1, Masashi MOCHIZUKI1, Hiromi FUJIMOTO1, Shin-ichi NOGUCHI1, Takashi SHIMBO1, Katsuhiko SHIOMI1, Takashi KUNUGI1, Shin AOI1, Takumi MATSUMOTO1, Shoji SEKIGUCHI1, Yoshimitsu OKADA1, Masanao SHINOHARA2, Tomoaki YAMADA2 (1.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 2.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo)

Wed. May 27, 2015 2:15 PM - 4:00 PM A06 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 26, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 102B (1F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

9:00 AM - 9:15 AM

*Masanao SHINOHARA1, Tomoaki YAMADA1, Kazuo NAKAHIGASHI2, Yuya MACHIDA3, Takashi SHIMBO4, Kimihiro MOCHIZUKI1, Hajime SHIOBARA1, Yoshio MURAI5, Ryota HINO6, Yoshihiro ITO7, Toshinori SATO8, Kenji UEHIRA4, Hiroshi YAKIWARA9, Koichiro OBANA3, Shuichi KODAIRA3 (1.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 2.Kobe University, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 4.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 5.Hokkaido University, 6.Tohoku University, 7.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 8.Chiba University, 9.Kagoshima University)