Japan Geoscience Union Meeting 2015

Tomoko ARAI

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 25, 2015 11:00 AM - 12:45 PM A02 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

  • Oral
  • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
  • | P-PS Planetary Sciences

12:15 PM - 12:30 PM

Kiyoshi KURAMOTO1, Tomoko ARAI2, Naoki KOBAYASHI3, Seiji SUGITA4, Shogo TACHIBANA1, Naoki TERADA5, *Noriyuki NAMIKI6, Koji MATSUMOTO6, Sei-ichiro WATANABE7 (1.Graduate School of Sciences/Hokkaido University, 2.PERC/Chiba Institute of Technology, 3.ISAS/JAXA, 4.Graduate School of Science/The University of Tokyo, 5.Graduate School of Science/Tohoku University, 6.RISE/NAOJ, 7.Graduate School of Science/Nagoya University)

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 202 (2F)

  • Oral
  • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
  • | P-CG Complex & General

5:00 PM - 5:15 PM

*Takahiro IWATA1, Yasuhiro KAWAKATSU1, Go MURAKAMI1, Yuichiro EZOE2, Shingo KAMEDA3, Kunihiro KEIKA4, Tomoko ARAI5, Shuji MATSUURA1, Takanao SAIKI1, Takeshi IMAMURA1, Kazunori OGOHARA6 (1.Institute of Space and Astronautical Science, JAXA, 2.Tokyo Metropolitan Universit, 3.Rikkyo University, 4.Nagoya University, 5.Chiba Institute of Technology, 6.University of Shiga Prefecture)

Sun. May 24, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 201A (2F)

  • Oral
  • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-IS Intersection