Japan Geoscience Union Meeting 2015

Jun-ichi TAKAHASHI

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 28, 2015 2:15 PM - 4:00 PM 105 (1F)

  • International Session (Oral)
  • | Symbol B (Biogeosciences)
  • | B-AO Astrobiology & the Origin of Life

3:15 PM - 3:30 PM

*Kensei KOBAYASHI1, Yoko KEBUKAWA2, Takeo KANEKO2, Hajime MITA3, Yoshitaka BESSHO4, Kazumichi NAKAGAWA5, Hiromi SHIBATA6, Eiichi IMAI7, Jun-ichi TAKAHASHI6, Yukihiro ISHIBASHI8, Kyoko OKUDAIRA9, Hajime YANO10, Hirofumi HASHIMOTO10, Shin-ichi YOKOBORI11, Akihiko YAMAGISHI12 (1.Yokohama National University / Natl. Inst. Natural Sciences, 2.Yokohama National University, 3.Fukuoka Institute of Technology, 4.RIKEN SPring8, 5.Kobe University, 6.Osaka University, 7.Nagaoka University of Technology, 8.Kyushu University, 9.University of Aizu, 10.JAXA/ISAS, 11.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, 12.Tokyou University of Pharmacy and Life Science / NINS)