Japan Geoscience Union Meeting 2015

Kazuya SHIRAISHI

Convener, Chairperson

Tue. May 26, 2015 9:00 AM - 10:30 AM 103 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Tatsuhiko Saito(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention), Hisashi Nakahara(Solid Earth Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Jun Matsushima(School of Engineering, The University of Tokyo), Kiwamu Nishida(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Kazuya Shiraishi(JGI, Inc.), Chair:Hiroshi Takenaka(Department of Earth Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University), Takayuki Miyoshi(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Tue. May 26, 2015 11:00 AM - 12:30 PM 103 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Tatsuhiko Saito(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention), Hisashi Nakahara(Solid Earth Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Jun Matsushima(School of Engineering, The University of Tokyo), Kiwamu Nishida(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Kazuya Shiraishi(JGI, Inc.), Chair:Ichiro Kawasaki(Tono Research Institute of Earthquake Science, Association for the Development of Earthquake Prediction), Kazuya Shiraishi(JGI, Inc.)

Tue. May 26, 2015 2:15 PM - 4:00 PM 103 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Tatsuhiko Saito(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention), Hisashi Nakahara(Solid Earth Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Jun Matsushima(School of Engineering, The University of Tokyo), Kiwamu Nishida(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Kazuya Shiraishi(JGI, Inc.), Chair:Azusa Shito(京都大学), Shunsuke Takemura(Yokohama City University)

Tue. May 26, 2015 4:15 PM - 5:45 PM 103 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Tatsuhiko Saito(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention), Hisashi Nakahara(Solid Earth Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Jun Matsushima(School of Engineering, The University of Tokyo), Kiwamu Nishida(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Kazuya Shiraishi(JGI, Inc.), Chair:Takuto Maeda(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo), Kaoru Sawazaki(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Tatsuhiko Saito(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention), Hisashi Nakahara(Solid Earth Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Jun Matsushima(School of Engineering, The University of Tokyo), Kiwamu Nishida(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Kazuya Shiraishi(JGI, Inc.)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 26, 2015 11:00 AM - 12:30 PM 103 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 27, 2015 2:15 PM - 4:00 PM A06 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

3:15 PM - 3:30 PM

*Tatsuya ISHIYAMA1, Hiroshi SATO1, Naoko KATO1, Eiji KURASHIMO1, Shigeru TODA2, Shin KOSHIYA3, Kenta KOBAYASHI4, Tetsuo NO5, Takeshi SATO5, Shuichi KODAIRA5, Kazuya SHIRAISHI5, Motonori HIGASHINAKA5, Susumu ABE1, GROUP FOR 2014 KAHOKU-TONAMI, Seismic survey RESEARCH1 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Aichi Educational University, 3.Iwate University, 4.Niigata University, 5.JGI, Inc)

Thu. May 28, 2015 4:15 PM - 6:00 PM IC (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General