Japan Geoscience Union Meeting 2015

Kazunori OGOHARA

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 28, 2015 11:00 AM - 12:45 PM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

  • International Session (Oral)
  • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
  • | P-PS Planetary Sciences

Wed. May 27, 2015 2:15 PM - 3:00 PM 106 (1F)

  • International Session (Oral)
  • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
  • | P-PS Planetary Sciences

2:15 PM - 2:30 PM

*Ayako MATSUOKA1, Kanako SEKI2, Naoki TERADA3, Shoichiro YOKOTA1, Atsushi YAMAZAKI1, Takumi ABE1, Takeshi IMAMURA1, Yasuhiro KAWAKATSU1, Yoshifumi FUTAANA4, Masafumi HIRAHARA2, Keigo ISHISAKA5, Atsushi KUMAMOTO3, Junichi KURIHARA6, Hiromu NAKAGAWA3, Takeshi SAKANOI7, Makoto TAGUCHI8, Kazunori OGOHARA9 (1.ISAS/JAXA, 2.STEL, Nagoya Univ., 3.Dept. Geophys., Grad. Sch. Sci., Tohoku Univ., 4.IRF, Sweden, 5.Toyama Pref. Univ., 6.Cosmosciences, Hokkaido Univ., 7.Planet. Plasma Atmos. Res. Cent., Tohoku Univ., 8.College of Science, Rikkyo Univ., 9.School of Engineering, The Univ. of Shiga Prefecture)

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 202 (2F)

  • Oral
  • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
  • | P-CG Complex & General

5:00 PM - 5:15 PM

*Takahiro IWATA1, Yasuhiro KAWAKATSU1, Go MURAKAMI1, Yuichiro EZOE2, Shingo KAMEDA3, Kunihiro KEIKA4, Tomoko ARAI5, Shuji MATSUURA1, Takanao SAIKI1, Takeshi IMAMURA1, Kazunori OGOHARA6 (1.Institute of Space and Astronautical Science, JAXA, 2.Tokyo Metropolitan Universit, 3.Rikkyo University, 4.Nagoya University, 5.Chiba Institute of Technology, 6.University of Shiga Prefecture)