Japan Geoscience Union Meeting 2015

Eiichi IMAI

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 28, 2015 9:00 AM - 10:45 AM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Thu. May 28, 2015 2:15 PM - 4:00 PM 105 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol B (Biogeosciences)
 • | B-AO Astrobiology & the Origin of Life

3:15 PM - 3:30 PM

*Kensei KOBAYASHI1, Yoko KEBUKAWA2, Takeo KANEKO2, Hajime MITA3, Yoshitaka BESSHO4, Kazumichi NAKAGAWA5, Hiromi SHIBATA6, Eiichi IMAI7, Jun-ichi TAKAHASHI6, Yukihiro ISHIBASHI8, Kyoko OKUDAIRA9, Hajime YANO10, Hirofumi HASHIMOTO10, Shin-ichi YOKOBORI11, Akihiko YAMAGISHI12 (1.Yokohama National University / Natl. Inst. Natural Sciences, 2.Yokohama National University, 3.Fukuoka Institute of Technology, 4.RIKEN SPring8, 5.Kobe University, 6.Osaka University, 7.Nagaoka University of Technology, 8.Kyushu University, 9.University of Aizu, 10.JAXA/ISAS, 11.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, 12.Tokyou University of Pharmacy and Life Science / NINS)

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:03 PM 105 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol B (Biogeosciences)
 • | B-AO Astrobiology & the Origin of Life

4:45 PM - 5:15 PM

*Yuko KAWAGUCHI1, Hajime YANO1, Hirofumi HASHIMOTO1, Shin-ichi YOKOBORI2, Eiichi IMAI3, Hajime MITA4, Hideyuko KAWAI5, Hikaru YABUTA6, Kaori TOMITA-YOKOTANI7, Kazumichi NAKAGAWA8, Kensei KOBAYASHI9, Kyoko OKUDAIRA10, Makoto TABATA5, Masumi HIGASHIDE1, Hironobu HAYASHI11, Satishi SASAKI12, Yoko KEBUKAWA9, Yukihiko ISHIBASHI13, Akihiko YAMAGISHI2 (1.ISAS/JAXA, 2.Sch. Life Sci., Tokyo Univ., Pharm., Life Sci., 3.Nagaoka Univ., of Tech.,, 4.Fukuoka Inst., of Tech.,, 5.Chiba Univ.,, 6.Osaka Univ.,, 7.Univ., of Tukuba,, 8.Kobe Univ.,, 9.Yokohama Natl. Univ.,, 10.Univ., Aizu, 11.Tokyo Univ., Tech.,, 12.Tokyo Insti., Tech.,, 13.Kyusyu Univ.,)

5:33 PM - 5:36 PM

*Yoko KEBUKAWA1, Hajime MITA2, Kensei KOBAYASHI1, Hirofumi HASHIMOTO3, Eiichi IMAI4, Takaya ITO1, Takeo KANEKO1, Kazumichi NAKAGAWA5, Hajime YANO3, Akihiko YAMAGISHI6, Working Group Tanpopo3 (1.Yokohama National University, 2.Fukuoka Institute of Technoology, 3.ISAS/JAXA, 4.Nagaoka University of Technology, 5.Kobe University, 6.Tokyo University of Pharmacy and Life Science)

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol B (Biogeosciences)
 • | B-AO Astrobiology & the Origin of Life