Japan Geoscience Union Meeting 2015

Tetsuo SUEYOSHI

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 25, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 103 (1F)

  • Oral
  • | Symbol U (Union)
  • | Union

10:05 AM - 10:25 AM

*Tokuta YOKOHATA1, Kazuya NISHINA1, Kiyoshi TAKAHASHI1, Seita EMORI1, Katsumasa TANAKA1, Masashi KIGUCHI2, Yoshihiko ISERI3, Yasushi HONDA4, Masashi OKADA5, Yoshimitsu MASAKI1, Akitomo YAMAMOTO2, Masahito SHIGEMITSU6, Masakazu YOSHIMORI6, Tetsuo SUEYOSHI7, Kenta IWASE8, Naota HANASAKI1, Akihiko ITO1, Gen SAKURAI5, Toshichika IIZUMI5, Motoki NISHIMORI5, Taikan OKI2 (1.National Institute for Environmental Studies, 2.University of Tokyo, 3.Tokyo Institute of Technology, 4.University of Tsukuba, 5.National Institute for Agro-Environmental Sciences, 6.Hokkaido University, 7.National Institute for Polar Research, 8.Nomura Research Institute)

Mon. May 25, 2015 4:15 PM - 5:00 PM 301B (3F)

  • Oral
  • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-CG Complex & General

4:30 PM - 4:45 PM

*Junko MORI1, Kazuyuki SAITO2, Shin MIYAZAKI1, Takeshi YAMAZAKI3, Takeshi ISE4, Hazuki ARAKIDA5, Tomohiro HAJIMA2, Yoshihiro IIJIMA2, Hirokazu MACHIYA1, Tetsuo SUEYOSHI1, Hironori YABUKI2, Group GTMIP6 (1.National Institute of Polar Research, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.Tohoku University, 4.Kyoto University, 5.RIKEN, 6.GTMIP group)