Japan Geoscience Union Meeting 2015

Shin AOI

Convener, Chairperson

Wed. May 27, 2015 9:00 AM - 10:45 AM A06 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Masumi Yamada(Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University), Masaki Nakamura(JMA), Mitsuyuki Hoshiba(Meteorological Research Institute), Hiroshi Tsuruoka(Earthquake Research Institute, Tokyo Univ.), Shin Aoi(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention), Shunroku Yamamoto(Railway Technical Research Institute), Chair:Masumi Yamada(Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University), Shunroku Yamamoto(Railway Technical Research Institute)

Wed. May 27, 2015 11:00 AM - 11:45 AM A06 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Masumi Yamada(Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University), Masaki Nakamura(JMA), Mitsuyuki Hoshiba(Meteorological Research Institute), Hiroshi Tsuruoka(Earthquake Research Institute, Tokyo Univ.), Shin Aoi(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention), Shunroku Yamamoto(Railway Technical Research Institute), Chair:Mitsuyuki Hoshiba(Meteorological Research Institute), Hiroshi Tsuruoka(Earthquake Research Institute, Tokyo Univ.)

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Masumi Yamada(Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University), Masaki Nakamura(JMA), Mitsuyuki Hoshiba(Meteorological Research Institute), Hiroshi Tsuruoka(Earthquake Research Institute, Tokyo Univ.), Shin Aoi(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention), Shunroku Yamamoto(Railway Technical Research Institute)

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 24, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 101B (1F)

 • Oral
 • | Symbol H (Human Geosciences)
 • | H-SC Social Earth Sciences & Civil/Urban System Sciences

5:00 PM - 5:15 PM

Sun. May 24, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol H (Human Geosciences)
 • | H-SC Social Earth Sciences & Civil/Urban System Sciences

6:15 PM - 7:30 PM

Wed. May 27, 2015 9:30 AM - 10:45 AM A04 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol H (Human Geosciences)
 • | H-DS Disaster geosciences

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Mon. May 25, 2015 2:45 PM - 4:00 PM A04 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Mon. May 25, 2015 2:15 PM - 4:00 PM A05 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Mon. May 25, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Sun. May 24, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 202 (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

4:15 PM - 4:30 PM

*Kenji UEHIRA1, Toshihiko KANAZAWA1, Masashi MOCHIZUKI1, Hiromi FUJIMOTO1, Shin-ichi NOGUCHI1, Takashi SHIMBO1, Katsuhiko SHIOMI1, Takashi KUNUGI1, Shin AOI1, Takumi MATSUMOTO1, Shoji SEKIGUCHI1, Yoshimitsu OKADA1, Masanao SHINOHARA2, Tomoaki YAMADA2 (1.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 2.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo)