Japan Geoscience Union Meeting 2015

Maria luisa TEJADA

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 25, 2015 9:00 AM - 10:45 AM A03 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

  • International Session (Oral)
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-IT Science of the Earth's Interior & Techtonophysics

9:45 AM - 10:00 AM

*Kenichiro TANI1, Jillian Aira S. Gabo2, Kenji HORIE3, Osamu ISHIZUKA4, Jenielyn Padrones5, Betchaida Payot6, Maria Luisa Tejada7, Decibel V. Faustino-Eslava8, Akira IMAI5, Shoji ARAI9, Tomokazu HOKADA3, JR., Graciano P. YUMUL10, Carla B. Dimalanta6 (1.National Museum of Nature and Science, 2.Kyushu University, 3.National Institute of Polar Research, 4.Geological Survey of Japan/AIST, 5.Akita University, 6.University of the Philippines, Diliman, 7.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 8.University of the Philippines, Los Banos, 9.Kanazawa University, 10.Apex Mining Co. Inc.)

Sun. May 24, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 304 (3F)

  • Oral
  • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-IS Intersection

10:15 AM - 10:30 AM

*Maria luisa TEJADA1, Chun-feng LI2, Jian LIN3, Denise KULHANEK4, Trevor WILLIAMS5, Rui BAO6, Anne BRIAIS7, Yifeng CHEN8, Peter CLIFT9, Frederick COLWELL10, Kelsie DADD11, Weiwei DING12, Ivan HERNANDEZ-ALMEIDA13, Xiao-long HUANG8, Sangmin HYUN14, Tao JIANG15, Anthony KOPPERS10, Qianyu LI2, Chuanlian LIU2, Qingsong LIU16, Zhifei LIU2, Renata NAGAI17, Alyssa PELEO-ALAMPAY18, Xin SU19, Zhen SUN20, Hai son TRINH21, Yi-ching YEH22, Chuanlun ZHANG2, Fan ZHANG3, Guo-liang ZHANG23, Xixi ZHAO2 (1.Department of Solid Earth Geochemistry, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Japan, 2.State Key Laboratory of Marine Geology, Tongji University, China, 3.Woods Hole Oceanographic Institution, USA, 4.IODP, Texas A&M University, USA, 5.Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University, USA, 6.Geologisches Institut, Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland, 7.Centre National de la Reserche Scientifique, University of Toulouse, France, 8.Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, China, 9.Department of Geology and Geophysics, Louisiana State University, USA, 10.College of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences, Oregon State University, USA, 11.Department of Earth and Planetary Sciences, Macquarie University, Australia, 12.Second Institute of Oceanography, State Oceanic Administration, China, 13.Institute of Geography/Oeschger Centre for Climate Change Research, Univ. of Bern, Switzerlandl, 14.Korea Institute of Ocean Science and Technology, Republic of Korea, 15.Faculty of Earth Resources, China University of Geosciences, China, 16.State Key Laboratory of Lithospheric Evolution, Institute of Geology and Geophysics, CAS, China, 17.Department of Physical, Chemical and Geological Oceanography, Universidade de Sao Paulo, Brazil, 18.National Institute of Geological Sciences, Univ. of the Philippines, Philippines, 19.School of Marine Geosciences, China University of Geosciences, China, 20.South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, China, 21.Department of Science and Technology, Min. of Natural Resources and Environment, Vietnam, 22.Taiwan Ocean Research Institute, Taiwan, Republic of China, 23.Key Laboratory of Marine Geology and Environment, Institute of Oceanology, CAS, China)