Japan Geoscience Union Meeting 2015

Takehiro HIDEMORI

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 26, 2015 9:00 AM - 10:45 AM A01 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

  • Oral
  • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
  • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

9:15 AM - 9:30 AM

*Toru TAKAHASHI1, Satonori NOZAWA1, Takuo TSUDA2, Yasunobu OGAWA3, Norihito SAITO4, Takehiro HIDEMORI1, Takuya KAWAHARA5, Chris Hall6, Hitoshi FUJIWARA7, Asgeir Brekke8, Masaki TSUTSUMI3, Satoshi WADA4, Tetsuya KAWABATA1, Shin-ichiro OYAMA1, Ryoichi FUJII1 (1.Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University, 2.The University of Electro-Communications, 3.National Institute of Polar Research, 4.RIKEN Center for Advanced Photonics, RIKEN, 5.Faculty of Engineering, Shinshu University, 6.Tromso Geophysical Observatory, The Arctic University of Tromso,, 7.Faculty of Science and Technology, Seikei University, 8.Faculty of Science, The Arctic University of Tromso, Tromso, Norway)

Thu. May 28, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 201B (2F)

  • Oral
  • | Symbol A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

12:00 PM - 12:15 PM

*Takehiro HIDEMORI1, Yutaka MATSUMI1, Tomoki NAKAYAMA1, Hiroshi SASAGO1, Masahiro KAWASAKI1, Ryoichi IMASU2, Minaco ADACHI3, Wataru TAKEUCHI3, Yukio TERAO4, Shohei NOMURA4, Toshinobu MACHIDA4, Kenshi TAKAHASHI5, Surendra Dhaka6, Jagmohan Singh6 (1.Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University, 2.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 3.The University of Tokyo, Institute of Industrial Science, 4.National Institute for Environmental Studies, 5.Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University, 6.Rajdhani College, Univ. of Delhi)