Japan Geoscience Union Meeting 2015

Satishi SASAKI

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:03 PM 105 (1F)

  • International Session (Oral)
  • | Symbol B (Biogeosciences)
  • | B-AO Astrobiology & the Origin of Life

4:45 PM - 5:15 PM

*Yuko KAWAGUCHI1, Hajime YANO1, Hirofumi HASHIMOTO1, Shin-ichi YOKOBORI2, Eiichi IMAI3, Hajime MITA4, Hideyuko KAWAI5, Hikaru YABUTA6, Kaori TOMITA-YOKOTANI7, Kazumichi NAKAGAWA8, Kensei KOBAYASHI9, Kyoko OKUDAIRA10, Makoto TABATA5, Masumi HIGASHIDE1, Hironobu HAYASHI11, Satishi SASAKI12, Yoko KEBUKAWA9, Yukihiko ISHIBASHI13, Akihiko YAMAGISHI2 (1.ISAS/JAXA, 2.Sch. Life Sci., Tokyo Univ., Pharm., Life Sci., 3.Nagaoka Univ., of Tech.,, 4.Fukuoka Inst., of Tech.,, 5.Chiba Univ.,, 6.Osaka Univ.,, 7.Univ., of Tukuba,, 8.Kobe Univ.,, 9.Yokohama Natl. Univ.,, 10.Univ., Aizu, 11.Tokyo Univ., Tech.,, 12.Tokyo Insti., Tech.,, 13.Kyusyu Univ.,)