Japan Geoscience Union Meeting 2015

GROUP FOR 2014 KAHOKU-TONAMI, Seismic survey RESEARCH

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 27, 2015 2:15 PM - 4:00 PM A06 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

  • Oral
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-CG Complex & General

3:15 PM - 3:30 PM

*Tatsuya ISHIYAMA1, Hiroshi SATO1, Naoko KATO1, Eiji KURASHIMO1, Shigeru TODA2, Shin KOSHIYA3, Kenta KOBAYASHI4, Tetsuo NO5, Takeshi SATO5, Shuichi KODAIRA5, Kazuya SHIRAISHI5, Motonori HIGASHINAKA5, Susumu ABE1, GROUP FOR 2014 KAHOKU-TONAMI, Seismic survey RESEARCH1 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Aichi Educational University, 3.Iwate University, 4.Niigata University, 5.JGI, Inc)