Japan Geoscience Union Meeting 2015

Presentations by Keyword

Keywords : Ontake volcano

11 results (1 - 10)

Thu. May 28, 2015 11:00 AM - 11:15 AM

*Teruki OIKAWA1, Mitsuhiro YOSHIMOTO2, Setsuya NAKADA3, Fukashi MAENO3, Yoshihiro ISHIZUKA1, Yoshihiro TAKESHITA4, Jiro KOMORI5, Taketo SHIMANO6, Yasuhiro ISHIMINE7 (1.GSJ/AIST, 2.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government, 3.ERI, Univ. Tokyo, 4.Education, Shinshu Univ., 5.Teikyo Heisei Univ., 6.Social and Environmental,Tokoha Univ., 7.Department of Health Crisis Management, National Institute of Public Health)

 • Oral
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Thu. May 28, 2015 11:00 AM - 12:30 PM 304 (3F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Chair:Teruki Oikawa(Institute of Earthquake and Volcano Geology, Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Masayuki Murase(Department of Geosystem, College of Humanities and Sciences, NIHON University)

 • Oral
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Thu. May 28, 2015 11:00 AM - 12:30 PM 304 (3F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Chair:Teruki Oikawa(Institute of Earthquake and Volcano Geology, Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Masayuki Murase(Department of Geosystem, College of Humanities and Sciences, NIHON University)

Thu. May 28, 2015 12:15 PM - 12:30 PM

*Masayuki MURASE1, Fumiaki KIMATA2, Rikio MIYAJIMA2, Hitoshi, Y. MORI3, Yoshiko YAMANAKA4, Shinichiro HORIKAWA4, Kenjiro MATSUHIRO4, Takahiro OHKURA5, Shin YOSHIKAWA5, Hiroyuki INOUE5, Taketoshi MISHIMA5, Tadaomi SONODA6, Takeshi MATSUSHIMA7, Kazunari UCHIDA7 (1.Department of Geosystem, College of Humanities and Sciences, NIHON University, 2.Tono Research Institute of Earthquake Science, Association, 3.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University, 4.Graduate School of Encironmental Studies, University of NAGOYA, 5.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto, 6.Sakurajima Volcano Research Center, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 7.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University)

 • Oral
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Thu. May 28, 2015 11:00 AM - 12:30 PM 304 (3F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Chair:Teruki Oikawa(Institute of Earthquake and Volcano Geology, Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Masayuki Murase(Department of Geosystem, College of Humanities and Sciences, NIHON University)

 • Poster
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

 • Poster
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

 • Poster
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

 • Poster
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

 • Poster
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

 • Oral
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Mon. May 25, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 304 (3F)

Convener:*Tomofumi Kozono(Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Yujiro Suzuki(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Satoshi Okumura(Division of Earth and Planetary Materials Science, Department of Earth Science, Graduate School of Science, Tohoku University), Chair:Satoshi Okumura(Division of Earth and Planetary Materials Science, Department of Earth Science, Graduate School of Science, Tohoku University)

Mon. May 25, 2015 3:15 PM - 3:30 PM

*Toshiya MORI1, Takeshi HASHIMOTO2, Akihiko TERADA3, Hiroshi SHINOHARA4, Ryunosuke KAZAHAYA4, Mitsuhiro YOSHIMOTO5, Ryo TANAKA2 (1.Laboratory for Earthquake Chemistry, Graduate School of Science, the Univesity of Tokyo, 2.Graduate School of Science, Hokkaido University, 3.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology, 4.Geological Survey of Japan, AIST, 5.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government)

 • Oral
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Mon. May 25, 2015 2:15 PM - 4:00 PM 102B (1F)

Convener:*Yasuhiro Fujimitsu(Department of Earth Resources Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu University), Tsuneomi Kagiyama(Graduate School of Science, Kyoto University), Takeshi Ohba(Department of chemistry, School of Science, Tokia University), Chair:Yasuhiro Fujimitsu(Department of Earth Resources Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu University), Shogo Komori(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)