Japan Geoscience Union Meeting 2015

Presentations by Keyword

Keywords : Sakurajima Volcano

14 results (1 - 10)

 • Poster
 • |Symbol H (Human Geosciences)
 • | H-TT Technology & Techniques

Mon. May 25, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

Convener:*Akihiko Kondoh(Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University), Hiroshi Inoue(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention), Hitoshi Hasegawa(Dep.Geography Kokushikan Univ.), Osamu Saitou(Ibaraki University)

Tue. May 26, 2015 5:48 PM - 5:51 PM

*Tomoki TSUTSUI1, Masato IGUCHI2, Haruhisa NAKAMICHI2, Takeshi TAMEGURI2, Keiji IKEDA3, Hiromitsu OSHIMA4, Mare YAMAMOTO5, Kenji NOGAMI6, Takao OHMINATO7, Takao KOYAMA7, Yuta MAEDA8, Takahiro OHKURA2, Hiroshi SHIMIZU9, Hiroshi YAKIWARA10, Reiji KOBAYASHI10, Tokumitsu MAEKAWA4, Satoshi HIRAHARA5, Atsushi WATANABE7, Shinichiro HORIKAWA8, Kenjiro MATSUHIRO8, Shin YOSHIKAWA2, Tadaomi SONODA2, Kenjiro SEKI2, Shuichiro HIRANO10, Hideyuki HIRAMATSU3, Naofumi TORIYAMA3, Taisuke KONO3 (1.Akita University, 2.Kyoto University, 3.Japan Meteorological Agency, 4.Hokkaido University, 5.Tohoku University, 6.Tokyo Institute of Technology, 7.University of Tokyo, 8.Nagoya University, 9.Kyushu University, 10.Kagoshima University)

 • International Session (Oral)
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Tue. May 26, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 304 (3F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Maurizio Ripepe(Dipartimento Scienze della Terra, Universita di Firenze), Mie Ichihara(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Chair:Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Mie Ichihara(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

 • International Session (Poster)
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Maurizio Ripepe(Dipartimento Scienze della Terra, Universita di Firenze), Mie Ichihara(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM

*Tomoki TSUTSUI1, Masato IGUCHI2, Haruhisa NAKAMICHI2, Takeshi TAMEGURI2, Keiji IKEDA3, Hiromitsu OSHIMA4, Mare YAMAMOTO5, Kenji NOGAMI6, Takao OHMINATO7, Takao KOYAMA7, Yuta MAEDA8, Takahiro OHKURA2, Hiroshi SHIMIZU9, Hiroshi YAKIWARA10, Reiji KOBAYASHI10, Tokumitsu MAEKAWA4, Satoshi HIRAHARA5, Atsushi WATANABE7, Shinichiro HORIKAWA8, Kenjiro MATSUHIRO8, Shin YOSHIKAWA2, Tadaomi SONODA2, Kenjiro SEKI2, Shuichiro HIRANO10, Hideyuki HIRAMATSU3, Naofumi TORIYAMA3, Taisuke KONO3 (1.Akita University, 2.Kyoto University, 3.Japan Meteorological Agency, 4.Hokkaido University, 5.Tohoku University, 6.Tokyo Institute of Technology, 7.University of Tokyo, 8.Nagoya University, 9.Kyushu University, 10.Kagoshima University)

 • International Session (Poster)
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Tue. May 26, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Maurizio Ripepe(Dipartimento Scienze della Terra, Universita di Firenze), Mie Ichihara(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Wed. May 27, 2015 5:45 PM - 5:48 PM

*Keigo YAMAMOTO1, Shin YOSHIKAWA2, Takeshi MATSUSHIMA3, Takahiro OHKURA2, Akihiko YOKOO2, Hiroyuki INOUE2, Taketoshi MISHIMA2, Kazunari UCHIDA3, Tadaomi SONODA1, Kenjiro SEKI1, Shintaro KOMATSU1, Kohei HOTTA2, Shiori FUJITA3 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Graduate School of Science, Kyoto University, 3.Faculty of Sciences, Kyushu University)

 • Oral
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 304 (3F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Chair:Toshiya Mori(Laboratory for Earthquake Chemistry, Graduate School of Science, the Univesity of Tokyo), Akihiko Terada(Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology)

 • Oral
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 27, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 304 (3F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Chair:Toshiya Mori(Laboratory for Earthquake Chemistry, Graduate School of Science, the Univesity of Tokyo), Akihiko Terada(Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology)

 • Oral
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Thu. May 28, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 304 (3F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Chair:Toshiya Mori(Laboratory for Earthquake Chemistry, Graduate School of Science, the Univesity of Tokyo), Akihiko Terada(Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology)

 • Oral
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Thu. May 28, 2015 4:15 PM - 6:00 PM 304 (3F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Chair:Toshiya Mori(Laboratory for Earthquake Chemistry, Graduate School of Science, the Univesity of Tokyo), Akihiko Terada(Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology)

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM

*Keigo YAMAMOTO1, Shin YOSHIKAWA2, Takeshi MATSUSHIMA3, Takahiro OHKURA2, Akihiko YOKOO2, Hiroyuki INOUE2, Taketoshi MISHIMA2, Kazunari UCHIDA3, Tadaomi SONODA1, Kenjiro SEKI1, Shintaro KOMATSU1, Kohei HOTTA2, Shiori FUJITA3 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Graduate School of Science, Kyoto University, 3.Faculty of Sciences, Kyushu University)

 • Poster
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

 • Poster
 • |Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 27, 2015 6:15 PM - 7:30 PM Convention Hall (2F)

Convener:*Yosuke Aoki(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)