Japan Geoscience Union Meeting 2015

Presentations by Keyword

Keywords : Tsunami deposit

28 results (1 - 10)

 • Oral
 • |Symbol H (Human Geosciences)
 • | H-CG Complex & General

Wed. May 27, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 105 (1F)

Convener:*Naofumi Yamaguchi(Center for Water Environment Studies, Ibaraki University), Hajime Naruse(Department of Geology and Mineralogy, Graduate School of Science, Kyoto University), Koji Seike(Atmosphere and Ocean Research Institute, University of Tokyo), Hideko Takayanagi(Institute of Geology and Paleontology, Graduate School of Science, Tohoku University), Masayuki Ikeda(Shizuoka University), Chair:Koji Seike(Atmosphere and Ocean Research Institute, University of Tokyo)

Sun. May 24, 2015 9:30 AM - 9:45 AM

*Takashi CHIBA1, Kazuhisa GOTO2, Shigehiro FUJINO1, Yusuke YOKOYAMA3, Yosuke MIYAIRI4, Chikako SAWADA4, Takashi ISHIZAWA5, Yuichi NISHIMURA6, Daisuke SUGAWARA2, James Goff7 (1.Faculty of Life and Environmental Sciences, Univ. of Tsukuba, 2.IRIDeS Tohoku Univ., 3.ACES Univ. of Tokyo, 4.AORI, Univ. of Tokyo, 5.Department of Earth Science, Graduate School of Science, Tohoku Univ., 6.Graduate School of Science, Hokkaido Univ., 7.School of Biological, Earth and Environmental Sciences, Univ. of New South Wales)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 201B (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Chair:Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Yasuhiro Takashimizu(Mathematical and Natural Sciences, Institute of Humanities, Social Sciences and Education, Niigata University)

Sun. May 24, 2015 10:15 AM - 10:30 AM

*Jessica Pilarczyk1, Yuki SAWAI2, Benjamin Horton1, Yuichi NAMEGAYA2, Tetsuya SHINOZAKI2, Koichiro TANIGAWA2, Osamu FUJIWARA2, Masanobu SHISHIKURA2, Dan MATSUMOTO2, Tina Dura1 (1.Rutgers University, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST))

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 201B (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Chair:Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Yasuhiro Takashimizu(Mathematical and Natural Sciences, Institute of Humanities, Social Sciences and Education, Niigata University)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 9:00 AM - 10:45 AM 201B (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Chair:Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Yasuhiro Takashimizu(Mathematical and Natural Sciences, Institute of Humanities, Social Sciences and Education, Niigata University)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 201B (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Chair:Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

Sun. May 24, 2015 11:15 AM - 11:30 AM

*Yosuke MIYAIRI1, Yusuke YOKOYAMA1, Chikako SAWADA1, Takashi ISHIZAWA2, Yuichi NISHIMURA3, Daisuke SUGAWARA4, Takahisa KAWAMATA5, Kazuhisa GOTO4 (1.Atmosphere and Ocean Research Institute,The University of Tokyo, 2.Department of EARTH SCIENCE, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Graduate School of Science, Hokkaido University, 4.International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, 5.Board of Education, Iwanuma City)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 201B (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Chair:Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 201B (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Chair:Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 201B (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Chair:Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 201B (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Chair:Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

Sun. May 24, 2015 12:15 PM - 12:18 PM

*Keita TAKADA1, Kenichi YOSHIDA2, Atsushi ODASHIMA2, Kentaro IMAI3, Yuichi EBINA3, Kazuhisa GOTO3, Shin KOSHIYA4, Hidekazu YAMAMOTO4, Masanobu SHISHIKURA5, Atsuo IGARASHI1, Toshihiko ICHIHARA1, Hirohisa KINOSHITA1, Tetsuya IKEDA1 (1.Fukken Co.Ltd, 2.River Division,Department of prefectural Land Development,Iwate Pref Govt, 3.IRIDeS Tohoku University, 4.Faculty of Engineering, Iwate University, 5.Institute of Earthquake and Volcano Geology, AIST)

 • Oral
 • |Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 24, 2015 11:00 AM - 12:45 PM 201B (2F)

Convener:*Kazuhisa Goto(International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS),Tohoku University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Chair:Yuichi Nishimura(Graduate School of Science, Hokkaido University), Masanobu Shishikura(Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)