Japan Geoscience Union Meeting 2015

Session information

Oral

Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary) » M-IS Intersection

[M-IS32] Drilling Earth Science

Sun. May 24, 2015 2:15 PM - 4:00 PM 304 (3F)

Convener:*Saneatsu Saito(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Katsuyoshi Michibayashi(Institute of Geosciences, Shizuoka University), Tetsuro Hirono(Department of Earth and Space Science, Graduate School of Science, Osaka University), Keita Umetsu(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Chair:Arito Sakaguchi(Yamaguchi Univ.), Kentaro Omura(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)

"Earth Drilling Science" session aims to exchange the latest information and scientific achievements in Ocean/Continental drilling projects and to promote the interdisciplinary science. The session covers a wide range of drilling sciences, earth dynamics, environments, and the drilling-related technologies. The overview of the recent IODP cruises will be reported.

2:45 PM - 3:00 PM

*En-chao YEH1, Wei-cheng LI1, Tung-chin CHIANG1, Feng-yi WU1, Chuan-li CHENG1, Weiren LIN2, Tai-tien WANG3, Chi-wen YU4, Chung-hui CHIAO5, Ming-wei YANG6 (1.Department of Earth Sciences, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, ROC, 2.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency Marine-Earth Science and Technology, Japan, 3.Institute of Mineral Resources Engineering, National Taipei University of Technology, Taipei, Taiwan, 4.Sinotech Engineering Consultants, Inc., Taipei 114, Taiwan, ROC, 5.Taiwan Power Company, Taipei 100, Taiwan, ROC, 6.Taiwan Power Research Institute, Taipei 238, Taiwan, ROC)

3:45 PM - 3:48 PM

*Marc HUMBLET1, Jody M. WEBSTER2, Juan carlos BRAGA3, Yasufumi IRYU4, Don C. POTTS5, Yusuke YOKOYAMA6, Tezer M. ESAT7, Stewart FALLON8, William G. THOMPSON9, Alexander L. THOMAS10 (1.Dep. of Earth and Planetary Sc., Nagoya Univ., 2.Geocoastal Research Group, Univ. of Sydney, 3.Dep. de Estrat. y Paleont., Univ. de Granada, 4.Inst. of Geol. and Paleont., Tohoku Univ., 5.Dep. of Ecol. & Evol. Bio., Univ. of California, 6.AORI, Univ. of Tokyo, 7.ANSTO, Inst. for Env. Res., Australia, 8.Res. Sch. of Earth Sc., Austral. Nation. Univ., 9.Lamont-Doherty Earth Observatory, USA, 10.School of GeoSciences, Univ. of Edinburgh)

3:51 PM - 3:54 PM

*Fang-yih WU1, En-chao YEH1, Tsu-en KAO1, Chi-shun SHIU1, Weiren LIN2, Tai-tien WANG3, Jih-hao HUNG4, Sheng-rong SONG5 (1.Department of Earth Sciences, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, 2.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.Institute of Mineral Resources Engineering, National Taipei University of Technology, Taipei, Taiwan, 4.Department of Earth Sciences, National Central University, Jhongli, Taiwan, 5.Department of Geosciences, National Taiwan University, Taipei, Taiwan)