Japan Geoscience Union Meeting 2016

Fumiaki Kimata

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

  • Poster
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-CG Complex & General

5:15 PM - 6:30 PM

*Takao Tabei1, Takeo Ito2, Hiroyuki Tsutsumi3, Fumiaki Kimata4, Yusaku Ohta5, Airi Watanabe1, Taku Ozawa6, Makoto Okubo1, Tadashi Yamashina1, Yoshio Soeda7, Endra Gunawan8, Nazli Ismail9, Irwandi Nurdin9, Didik Sugiyanto9 (1.Kochi Univ., 2.Nagoya Univ., 3.Kyoto Univ., 4.Tono Res. Inst. Earthquake Sci., 5.Tohoku Univ., 6.NIED, 7.West Japan Eng. Cons. Inc., 8.Bandung Inst. Technology, 9.Syiah Kuala Univ.)

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

  • Poster
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-SS Seismology

5:15 PM - 6:30 PM

*Masayuki Murase1, Fumiaki Kimata2, Yoshiko Yamanaka3, Shinichiro Horikawa3, Kenjiro Matsuhiro3, Takeshi Matsushima4, Hitoshi, Y. Mori5, Shin Yoshikawa6, Rikio Miyajima2, Hiroyuki Inoue6, Kazunari Uchida4, Keigo Yamamoto7, Takahiro Ohkura6, Manami Nakamoto4, Masahiro Yoshimoto3, Takashi OKUDA3, Taketoshi Mishima6, Tadaomi Sonoda7, Shintaro Komatsu7, Kaito Katano1, Keiji Ikeda8, Hiroaki Yanagisawa8, Shigeru Watanabe8, Haruhisa Nakamichi7 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, College of Humanities and Sciences, NIHON University, 2.Tono Research Institute of Earthquake Science, Association for the Development of Earthquake Prediction, 3.Research Center for Seismology Volcanology and Disaster Mitigation, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 5.5Institute of Seismology and Volcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University, 6.Aso Volcanological Laboratory, Graduate School of Science, Kyoto University, 7.Sakurajima Volcano Research Center, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 8.Japan Meteorological Agency)