Japan Geoscience Union Meeting 2016

Atsushi Yamazaki

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

5:15 PM - 6:30 PM

*Takeshi Sakanoi1, Takahiro Iwata2, Tomoki Nakamura4, Yasumasa Kasaba4, Makoto Taguchi5, Hiromu Nakagawa4, Masato Kagitani1, Atsushi Yamazaki2, Shohei Aoki3, Takao M. Sato2 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.JAXA, ISAS, 3.Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, INAF, 4.Graduate School of Science, Tohoku University, 5.College of Sicence, Rikkyo University)

Mon. May 23, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 104 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

11:30 AM - 11:45 AM

*Naoki Terada1, Kanako Seki2, Yoshifumi Futaana3, Francois Leblanc4, Shoichiro Yokota5, Yoshifumi Saito5, Ayako Matsuoka5, Reiko Nomura5, Atsushi Yamazaki5, Junichi Kurihara6, Yayoi N. Miura7, Ken-ichi Bajo6, Ryuji Okazaki8, Tomoki Nakamura1, Shingo Kameda9, Yuichiro Cho9, science team MMX mission (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Graduate School of Science, The University of Tokyo, 3.Swedish Institute of Space Physics, 4.Laboratoire Atmospheres, Milieux, Observations Spatiales, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Graduate School of Science, Hokkaido University, 7.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 8.Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University, 9.School of Science, Rikkyo University)

Tue. May 24, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 203 (2F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Wed. May 25, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 101A (1F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Thu. May 26, 2016 3:30 PM - 4:45 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

3:30 PM - 4:45 PM

*Kei Masunaga1, Kanako Seki1, Naoki Terada2, Fuminori Tsuchiya3, Tomoki Kimura4, Kazuo Yoshioka1, Go Murakami5, Atsushi Yamazaki5, Chihiro Tao6, Ichiro Yoshikawa7 (1.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, University of Tokyo, 2.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 4.Nishina Center for Accelerator Based Sciecne, RIKEN, 5.Institute of Space and Astronoutical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 6.National Institute of Information and Communications Technology, 7.Department of Complexity Science and Engineering, University of Tokyo)

3:30 PM - 4:45 PM

*Koichiro Terada1, Naoki Terada1, Yasumasa Kasaba1, Hajime Kita2, Chihiro Tao3, Aoi Nakamizo3, Akimasa Yoshikawa4, Shinichi Ohtani5, Fuminori Tsuchiya2, Masato Kagitani2, Takeshi Sakanoi2, Go Murakami6, Kazuo Yoshioka7, Tomoki Kimura8, Atsushi Yamazaki6, Ichiro Yoshikawa9 (1.Dep. Geophysics Graduate School of Science Tohoku University, 2.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Applied Electromagnetic Research Institute, National Institute of Information and Communications Technology, 4.Department of Earth and Planetary Sciences, Faculty of Science, Kyushu University, / International Center for Space Weather Science and Education, Kyushu University, 5.The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, 6.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 7.Department of Earth & Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 8.Nishina-Center for Accelerator Based Science, RIKEN, 9.The University of Tokyo)

Sun. May 22, 2016 9:00 AM - 10:30 AM A01 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

10:00 AM - 10:15 AM

*Akinori Saito1, Atsushi Yamazaki2, Takeshi Sakanoi3, Ichiro Yoshikawa4, Yuichi Otsuka5, Yuta Hozumi1 (1.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Kyoto University, 2.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 4.The University of Tokyo, 5.Nagoya University)

10:15 AM - 10:30 AM

*Septi Perwitasari1, Takeshi Sakanoi1, Takuji Nakamura2, Mitsumu K. Ejiri2, Masaki Tsutsumi2, Yoshihiro Tomikawa2, Yuichi Otsuka3, Atsushi Yamazaki4, Akinori Saito5 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.National Institute of Polar Research, 3.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, Nagoya, Japan, 4.JAXA/ISAS, 5.Geophysics Department, Kyoto University, Kyoto, Japan)

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Tue. May 24, 2016 1:45 PM - 3:15 PM 106 (1F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

3:00 PM - 3:15 PM

*Mitsuteru Sato1, Toru Adachi2, Tsuyoshi Sato3, Tomoo Ushio4, Takeshi Morimoto5, Makoto Suzuki6, Atsushi Yamazaki6, Yukihiro Takahashi1 (1.Faculty of Science, Hokkaido University, 2.Meteorological Research Institute, 3.Department of Cosmosciences, Hokkaido University, 4.Graduate School of Engineering, Osaka University, 5.Faculty of Science and Engineering, Kinki University, 6.ISAS/JAXA)

Tue. May 24, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

5:15 PM - 6:30 PM

*Tsuyoshi Sato1, Mitsuteru Sato2, Tomoo Ushio3, Takeshi Morimoto4, Toru Adachi5, Makoto Suzuki6, Atsushi Yamazaki6, Yukihiro Takahashi1 (1.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 2.Department of Cosmoscience, Hokkaido University, 3.Information and communication engineering department, Osaka University, 4.Faculty of Science and Engineering, Kindai University, 5.The Meteorological Satellite and Observation System Department, Meteorological Research Institute, 6.Institute for Space and Astronautical Sciences, Japan Aerospace Exploration Agency)

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

5:15 PM - 6:30 PM

*Atsushi Yamazaki1, Go Murakami1, Tomoki Kimura2, Kazuo Yoshioka3, Fuminori Tsuchiya4, Masato Kagitani4, Takeshi Sakanoi4, Naoki Terada4, Yasumasa Kasaba5, Ichiro Yoshikawa6 (1.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Nishina-Center for Accelerator Based Science, RIKEN, 3.Department of Earth & Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 4.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Dep. Geophysics Graduate School of Science Tohoku University, 6.The University of Tokyo)

Sun. May 22, 2016 1:45 PM - 3:05 PM A02 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

2:20 PM - 2:35 PM

*Chihiro Tao1, Tomoki Kimura2, Go Murakami3, Kazuo Yoshioka4, Fuminori Tsuchiya5, Hajime Kita5, Nicolas André6, Sarah Badman7, Michel Blanc6, Ichiro Yoshikawa4, Atsushi Yamazaki3, Daikou Shiota8, Hiroyasu Tadokoro9, Yasumasa Kasaba5, Masaki Fujimoto3 (1.National Institute of Information and Communications Technology, 2.RIKEN, 3.ISAS/JAXA, 4.Tokyo University, 5.Tohoku University, 6.IRAP, 7.Lancaster University, 8.Nagoya University, 9.Musashino University)

2:35 PM - 2:50 PM

*Fuminori Tsuchiya1, Kazuo Yoshioka2, Tomoki Kimura3, Go Murakami4, Mizuki Yoneda5, Ryoichi Koga1, Masato Kagitani1, Hiromasa Nozawa6, Chihiro Tao7, Hiroaki Misawa1, Takeshi Sakanoi1, Yasumasa Kasaba8, Atsushi Yamazaki4, Ichiro Yoshikawa9 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 2.Graduate School of Science, The University of Tokyo, 3.RIKEN, 4.ISAS/JAXA, 5.Kiepenheuer Institute for Solar physics, 6.Kagoshima National College of Technology, 7.NICT, 8.Graduate School of Science, Tohoku University, 9.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo)

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

5:15 PM - 6:30 PM

Hajime Kita1, Tomoki Kimura2, Chihiro Tao3, *Fuminori Tsuchiya1, Hiroaki Misawa1, Takeshi Sakanoi1, Yasumasa Kasaba1, Go Murakami4, Kazuo Yoshioka5, Atsushi Yamazaki4, Ichiro Yoshikawa6 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Nishina-Center for Accelerator Based Science, RIKEN, 3.National Institute of Information and Communications Technology, 4.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 5.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, University of Tokyo, 6.Department of Complexity Science and Engineering, University of Tokyo)

5:15 PM - 6:30 PM

*Mika Shishido1, Takeshi Sakanoi1, Masato Kagitani1, Fuminori Tsuchiya1, Ichiro Yoshikawa5, Atsushi Yamazaki3, Kazuo Yoshioka2, Go Murakami3, Tomoki Kimura4 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, Department of Geophysics, 2.Graduate School of Science, The University of Tokyo, Department of Earth and Planetary Science, 3.ISAS/JAXA, 4.RIKEN, 5.Graduate School of Science, The University of Tokyo, Department of Complexity Science and Engineering)