Japan Geoscience Union Meeting 2016

Tomokatsu Morota

Convener, Chairperson

Sun. May 22, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 104 (1F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Convener:*Hiroshi Nagaoka(Waseda Univ.), Tomokatsu Morota(Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University), Chikatoshi Honda(The University of Aizu), Masaki N Nishino(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University), Chair:Tomokatsu Morota(Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University)

Sun. May 22, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 104 (1F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Convener:*Hiroshi Nagaoka(Waseda Univ.), Tomokatsu Morota(Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University), Chikatoshi Honda(The University of Aizu), Masaki N Nishino(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University), Chair:Masaki N Nishino(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University)

Sun. May 22, 2016 1:45 PM - 3:15 PM 104 (1F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Convener:*Hiroshi Nagaoka(Waseda Univ.), Tomokatsu Morota(Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University), Chikatoshi Honda(The University of Aizu), Masaki N Nishino(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University), Chair:Hiroshi Nagaoka(Waseda Univ.), Ryuhei Yamada(National Astronomical Observatory of Japan, RISE project)

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Convener:*Hiroshi Nagaoka(Waseda Univ.), Tomokatsu Morota(Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University), Chikatoshi Honda(The University of Aizu), Masaki N Nishino(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University)

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 22, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 303 (3F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

9:45 AM - 10:00 AM

*Aiko Nakato1, Hikaru Yabuta2, Mutsumi Komatsu3, Tomokatsu Morota4, Moe Matsuoka5, Seiji Sugita6, Takaaki Hiroi7, Kohei Kitazato8, Tatsuaki Okada1, Hiroki Senshu9, Sho Sasaki2, Tomoki Nakamura4, Naoki Kobayashi1, Seiichiro Watanabe5, Hayabusa2 Landing Site Working Group (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Osaka University, 3.The Graduate University for Advanced Studies [SOKENDAI], 4.Nagoya University, 5.Tohoku University, 6.The University of Tokyo, 7.Brown University, 8.University of Aizu, 9.Chiba Institute of Technology)

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

5:15 PM - 6:30 PM

*Kazunori Ogawa1, Satoshi Tanaka2, Naoya Sakatani2, Munetaka Ueno1,2, Takeshi Hoshino2, Kazutoshi Sakamoto2, Taichi Kawamura3, Yoshiaki Ishihara2, Nozomu Takeuchi4, Philippe Lognonné3, Akito Araya4, Ryuhei Yamada5, Takeshi Tsuji6, Taizo Kobayashi7, Kei Shirai8, Matthias Grott9, Jerzy Grygorczuk10, Axel Hagermann11, Jörg Knollenberg9, Tilman Spohn9, Hideaki Miyamoto4, Hiroaki Katsuragi12, Sin-iti Shirono12, Tomokatsu Morota12, Masahiko Arakawa1 (1.Kobe University, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Institut de Physique du Globe de Paris, 4.University of Tokyo, 5.National Astronomical Observatory of Japan, 6.Kyushu University, 7.University of Fukui, 8.The Graduate University for Advanced Studies, 9.German Aerospace Center, 10.Polish Academy of Sciences, 11.Open University, 12.Nagoya University)

5:15 PM - 6:30 PM

*Seiji Sugita1, Manabu Yamada2, Hirotaka Sawada3, Tomokatsu Morota4, Rie Honda5, Shingo Kameda6, Chikatoshi Honda7, Hidehiko Suzuki8, Toru Kouyama9, Kazunori Ogawa10, MASATERU ISHIGURO11 (1.the University of Tokyo, 2.Chiba Institute of Technology, 3.JAXA, 4.Nagoya University, 5.Kochi University, 6.Rikkyo University, 7.Aizu University, 8.Meiji University, 9.AIST, 10.Kobe University, 11.Seoul National University)

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Thu. May 26, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 104 (1F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Sun. May 22, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 104 (1F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences