Japan Geoscience Union Meeting 2016

Naoshi Hirata

Convener, Chairperson

Wed. May 25, 2016 1:45 PM - 3:15 PM 106 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Hiroshi Tsuruoka(Earthquake Research Institute, Tokyo Univ.), Naoshi Hirata(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo), Danijel Schorlemmer(GFZ German Research Centre for Geosciences), Matt Gerstenberger(GNS Science), Chair:Matt Gerstenberger(GNS Science), Anne Elizabeth Strader(GFZ Potsdam)

Wed. May 25, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 106 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Hiroshi Tsuruoka(Earthquake Research Institute, Tokyo Univ.), Naoshi Hirata(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo), Danijel Schorlemmer(GFZ German Research Centre for Geosciences), Matt Gerstenberger(GNS Science), Chair:Danijel Schorlemmer(GFZ German Research Centre for Geosciences), Dahmen A Karin(Department of Physics, University of Illinois at Urbana Champaign)

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Hiroshi Tsuruoka(Earthquake Research Institute, Tokyo Univ.), Naoshi Hirata(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo), Danijel Schorlemmer(GFZ German Research Centre for Geosciences), Matt Gerstenberger(GNS Science)

Mon. May 23, 2016 1:45 PM - 3:15 PM 105 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Shin'ichi Sakai(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Naoshi Hirata(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo), Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Kenji Satake(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Hiroshi Tsuruoka(Earthquake Research Institute, Tokyo Univ.), Chair:Naoshi Hirata(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo), Shin'ichi Sakai(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Mon. May 23, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 105 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Shin'ichi Sakai(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Naoshi Hirata(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo), Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Kenji Satake(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Hiroshi Tsuruoka(Earthquake Research Institute, Tokyo Univ.), Chair:Akinori Hashima(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Jun Muragishi(Earthquake Research Institute, University of Tokyo.)

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Shin'ichi Sakai(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Naoshi Hirata(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo), Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Kenji Satake(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Hiroshi Tsuruoka(Earthquake Research Institute, Tokyo Univ.)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 24, 2016 1:45 PM - 3:20 PM 102 (1F)

 • Oral
 • | Symbol U (Union)
 • | Union

2:02 PM - 2:15 PM

*Naoshi Hirata1, Masataka Kinoshita1, Masanao Shinohara1, Toshiki Watanabe1, Hiroshi Nishi3, Yasuhiro Yamada5, Fumio Inagaki2, Masafumi MURAYAMA4, Tsuyoshi Ishikawa2 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.KCC/JAMSTEC, 3.Center for Academic Resources and Archives, Tohoku University, 4.KCC/Kochi Univ., 5.ODS/JAMSTEC)

Sun. May 22, 2016 10:45 AM - 12:15 PM A08 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 24, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Techtonophysics

5:15 PM - 6:30 PM

*Takaya Iwasaki1, Noriko Tsumura2, Tanio Ito3, Hiroshi Sato1, Eiji Kurashimo1, Naoshi Hirata1, Kazunori Arita4, Katsuya Noda5, Akira Fujiwara5, Susumu Abe5, Shinsuke Kikuchi6, Kazuko Suzuki7 (1.Eathquake Research Institute, the University of Tokyo, 2.Graduate School of Science, Chiba University, 3.Teikyo Heisei University, 4.The Hokkaido University Museum, Hokkaido University, 5.JGI, Inc., 6.JAPEX, 7.Schlumberger Ltd)

Wed. May 25, 2016 1:45 PM - 3:15 PM 106 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

5:15 PM - 6:30 PM

*Danijel Schorlemmer1,2, Naoshi Hirata3, Yuzo Ishigaki4, Kazuyoshi Nanjo5, Hiroshi Tsuruoka3, Thomas Beutin1, Fabian Euchner6 (1.GFZ German Research Centre for Geosciences, 14473 Potsdam, Germany, 2.Department of Earth Sciences, University of Southern California, Los Angeles, USA, 3.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, Tokyo 113-0032, Japan, 4.Seismological and Volcanological Department, Japan Meteorological Agency, Tokyo 100-8122, Japan, 5.Institute of Advanced Science, Yokohama National University, Yokohama 240-8501, Japan, 6.Institute of Geophysics, ETH Zurich, Zurich, Switzerland)

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Mon. May 23, 2016 1:45 PM - 3:15 PM 105 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

1:45 PM - 2:00 PM

*Naoshi Hirata1, Shigeki Nakagawa1, Shin'ichi Sakai1, Hiroshi Tsuruoka1, Hiroshi Sato1, Kenji Satake1, Hisanori Kimura2, Ryou Honda3, Muneo Hori1, Hiromichi Nagao1, Takeo Ishibe1, Jun Muragishi1, Masayuki Kano1, Ryoichi Nakamura1, Yannis Panayotopoulos1, Sayoko Yokoi1 (1.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 2.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 3.Hot Springs Research Institute of Kanagawa Prefecture)

Mon. May 23, 2016 3:30 PM - 5:00 PM 105 (1F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 25, 2016 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (2F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

9:20 AM - 9:35 AM

*Hiroshi Shimizu1, Yoshihisa Iio8, Shin'ichi Sakai6, Tomomi Okada5, Hiroaki Takahashi3, Toshiki Watanabe7, Kazuhiko Goto2, Takahiro Ohkura9, Youichi Asano10, Takeshi Matsushima1, Yusuke Yamashita8, Manami Nakamoto1, Masahiro Miyazaki8, Satoshi Matsumoto1, Koki Aizawa1, Azusa Shito1, Kazunari Uchida1, Rintaro Miyamachi1, Megumi Kamizono1, Yoshiko Teguri1, Hiroki Miyamachi2, Shigeru Nakao2, Hiroshi Yakiwara2, Shuichiro Hirano2, Mako Ohzono3, Takahiro Shiina3, Takada Masamitsu3, Masayoshi Ichiyanagi3, Teruhiro Yamaguchi3, Okada Kazumi3, Masahiro Kosuga4, Ryosuke Azuma5, Naoki Uchida5, Kentaro Emoto5, Yusaku Ohta5, Toshiki Kaida5, Tomofumi Kozono5, Syuichi Suzuki5, Ryota Takagi5, Tomotsugu Demachi5, Hisashi Nakahara5, Takashi NAKAYAMA5, Satoshi Hirahara5, Toru Matsuzawa5, Satoshi Miura5, Mare Yamamoto5, Takaya Iwasaki6, Naoshi Hirata6, Takashi Iidaka6, Eiji Kurashimo6 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Graduate School of Science and Engineering,Kagoshima University, 3.Graduate School of Science, Hokkaido University, 4.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 5.Graduate School of Science, Tohoku University, 6.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 7.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 8.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 9.Graduate School of Science, Kyoto University, 10.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)