Japan Geoscience Union Meeting 2016

Toru Matsuzawa

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 24, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 24, 2016 3:30 PM - 5:00 PM A08 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

5:15 PM - 6:30 PM

*Keisuke Ariyoshi1, Toru Matsuzawa2, Akira Hasegawa2, Ryota Hino2, Takane Hori1 (1.Research and Development Center for Earthquake and Tsunami, Earthquake and Tsunami Forecasting System Research Group, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), 2.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University)

Tue. May 24, 2016 10:45 AM - 12:15 PM A08 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Sun. May 22, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 302 (3F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

Wed. May 25, 2016 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (2F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

9:20 AM - 9:35 AM

*Hiroshi Shimizu1, Yoshihisa Iio8, Shin'ichi Sakai6, Tomomi Okada5, Hiroaki Takahashi3, Toshiki Watanabe7, Kazuhiko Goto2, Takahiro Ohkura9, Youichi Asano10, Takeshi Matsushima1, Yusuke Yamashita8, Manami Nakamoto1, Masahiro Miyazaki8, Satoshi Matsumoto1, Koki Aizawa1, Azusa Shito1, Kazunari Uchida1, Rintaro Miyamachi1, Megumi Kamizono1, Yoshiko Teguri1, Hiroki Miyamachi2, Shigeru Nakao2, Hiroshi Yakiwara2, Shuichiro Hirano2, Mako Ohzono3, Takahiro Shiina3, Takada Masamitsu3, Masayoshi Ichiyanagi3, Teruhiro Yamaguchi3, Okada Kazumi3, Masahiro Kosuga4, Ryosuke Azuma5, Naoki Uchida5, Kentaro Emoto5, Yusaku Ohta5, Toshiki Kaida5, Tomofumi Kozono5, Syuichi Suzuki5, Ryota Takagi5, Tomotsugu Demachi5, Hisashi Nakahara5, Takashi NAKAYAMA5, Satoshi Hirahara5, Toru Matsuzawa5, Satoshi Miura5, Mare Yamamoto5, Takaya Iwasaki6, Naoshi Hirata6, Takashi Iidaka6, Eiji Kurashimo6 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Graduate School of Science and Engineering,Kagoshima University, 3.Graduate School of Science, Hokkaido University, 4.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 5.Graduate School of Science, Tohoku University, 6.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 7.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 8.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 9.Graduate School of Science, Kyoto University, 10.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)