Japan Geoscience Union Meeting 2016

Tatsuaki Okada

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 22, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 303 (3F)

  • International Session (Oral)
  • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
  • | P-CG Complex & General

9:00 AM - 9:15 AM

*Tatsuaki Okada1,9, Tetsuya Fukuhara2, Satoshi Tanaka1,9, Makoto Taguchi3, Takeshi Imamura1,9, Takehiko Arai8, Hiroki Senshu4, Yoshiko Ogawa5, Hirohide Demura5, Kohei Kitazato5, Ryosuke Nakamura6, Toru Kouyama6, Tomohiko Sekiguchi7, Sunao Hasegawa1, Tsuneo Matsunaga8, Takehiko Wada1, Jun Takita9, Naoya Sakatani1, Yamato Horikawa10, Ken Endo5, Joern Helbert11, Thomas G. Mueller12, Axel Hagermann13 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.National Institute of Information and Communications Technology, 3.Rikkyo University, 4.Chiba Institute of Technology, 5.University of Aizu, 6.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 7.Hokkaido University of Education, 8.National Institute of Environmental Studies, 9.University of Tokyo, 10.Graduate University for Advanced Studies, 11.German Aerospace Center, 12.Max-Planck Institute for Extraterrestrial Physics, 13.Open University)

9:45 AM - 10:00 AM

*Aiko Nakato1, Hikaru Yabuta2, Mutsumi Komatsu3, Tomokatsu Morota4, Moe Matsuoka5, Seiji Sugita6, Takaaki Hiroi7, Kohei Kitazato8, Tatsuaki Okada1, Hiroki Senshu9, Sho Sasaki2, Tomoki Nakamura4, Naoki Kobayashi1, Seiichiro Watanabe5, Hayabusa2 Landing Site Working Group (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Osaka University, 3.The Graduate University for Advanced Studies [SOKENDAI], 4.Nagoya University, 5.Tohoku University, 6.The University of Tokyo, 7.Brown University, 8.University of Aizu, 9.Chiba Institute of Technology)

Mon. May 23, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 104 (1F)

  • International Session (Oral)
  • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
  • | P-CG Complex & General

9:15 AM - 9:30 AM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Hiroki Senshu1, Koji Wada1, Ko Ishibashi1, Toshihiro Kasuga1, Manabu Yamada1, Shingo Kameda13, Katsuhito Ohtsuka3, Jun-ichi Watanabe2, Takashi Ito2, Yasuhiro Kawakatsu4, Sarli Bruno4, Takahiro Iwata4, Tatsuaki Okada4, Makoto Yoshikawa4, Tomoki Nakamura6, Hikaru Yabuta5, Sho Sasaki5, Mutsumi Komatsu7, Aiko Nakato4, Takahiro Hiroi8, Takashi Mikouchi9, Seitaro Urakawa10, Shinsuke Abe11, MASATERU ISHIGURO12, Hiroshi Kimura14, Shogo Tachibana15, Ryosuke Nakamura16, Keiko Nakamura-Messenger17, Mikiya Sato20, Ralf Srama18, Harald Kruger19 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.National Astronomical Observatory of Japan, 3.Tokyo Meteor Network, 4.JAXA, 5.Osaka University, 6.Tohoku University, 7.Sokendai, 8.Brown University, 9.The University of Tokyo, 10.Japan Spaceguard Association, 11.Nihon University, 12.Seoul National University, 13.Rikkyo University, 14.Kobe University, 15.Hokkaido University, 16.AIST, 17.NASA Johnson Space Center, 18.University of Stuttgart, 19.Max Planck Institutes, 20.Kawasaki Municipal Science Museum)

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

  • International Session (Poster)
  • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
  • | P-PS Planetary Sciences

5:15 PM - 6:30 PM

*Tatsuaki Okada1, Jean-Pierre Bibring2, Stepahn Ulamec3, Jens Biele3, Ryosuke Nakamura4, Hajime Yano1, Yoko Kebukawa5, Jun Aoki6, Yosuke Kawai6, Hikaru Yabuta6, Motoo Ito7, Yoshifumi Saito1, Shoichiro Yokota1, Noel Grand8, Herve Cottin8, Laurent Thirkell9, Christelle Briois9, Takahiro Iwata1, Ayako Matsuoka1, Jun Matsumoto10, Hideki Kato1, Osamu Mori1, Junichiro Kawaguchi1 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Institut d'Astropysique Spatiale, Orsay, 3.German Aerospace Center, 4.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 5.Yokohama National University, 6.Osaka University, 7.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 8.LISA, Univ-Paris-XII, 9.Centre National de la Recherche Scientifique, Orleans, 10.University of Tokyo)