Japan Geoscience Union Meeting 2016

Kazuo Nakahigashi

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

  • International Session (Poster)
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-CG Complex & General

Thu. May 26, 2016 1:45 PM - 3:00 PM 301B (3F)

  • Oral
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-CG Complex & General

2:00 PM - 2:15 PM

*Nobukazu Seama1, Takayuki Kitagawa1, Kyoko Okino2, Masakazu Fujii2, Kazuo Nakahigashi1, Osamu Okamoto1, Yuka Furukawa3, Takumi Kobayashi3, Yoshifumi Nogi4 (1.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 2.Atmosphere and Ocean Research Institute, University of Tokyo, 3.Department of Planetology, Faculty of Science, Kobe University, 4.National Institute of Polar Research)

Tue. May 24, 2016 3:30 PM - 5:00 PM IC (2F)

  • International Session (Oral)
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-SS Seismology

4:30 PM - 4:45 PM

*Masanao Shinohara1, Tomoaki Yamada1, Kimihiro Mochizuki1, Takeshi Akuhara1, Yukihiro Nakatani1, Hajime Shiobara1, Yoshio Murai2, Shinya Hiratsuka2, Ryota Hino3, Yusaku Ohta3, Ryosuke Azuma3, Toshinori Sato4, Yoshihiro Ito5, Yusuke Yamashita5, Kazuo Nakahigashi6, Takuya Teraoka6, Hiroshi Yakiwara7 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Hokkaido University, 3.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Tohoku University, 4.Faculty of Science, Chiba University, 5.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 6.Faculty of Science, Kobe University, 7.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Kagoshima University)