Japan Geoscience Union Meeting 2016

Satoshi Yagitani

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 24, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 203 (2F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Tue. May 24, 2016 10:45 AM - 12:15 PM 203 (2F)

 • Oral
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Tue. May 24, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Tue. May 24, 2016 9:00 AM - 10:30 AM 103 (1F)

 • International Session (Oral)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

9:30 AM - 9:45 AM

*Yoshizumi Miyoshi1, Iku Shinohara2, Takeshi Takashima2, Kazushi Asamura2, haruhisa matsumoto2, Nana Higashio2, Takefumi Mitani2, Shoichiro Yokota2, Satoshi Kasahara2, Yoichi Kazama3, Shaing-Yu Wang3, Masafumi Hirahara1, Yoshiya Kasahara4, Yasumasa Kasaba4, Satoshi Yagitani4, Ayako Matsuoka2, Hirotsugu Kojima6, Masaki Fujimoto2, Kazuo Shiokawa1, Kanako Seki7, Yuto Katoh5, Takayuki Ono5 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.JAXA, 3.Academia Sinica, Taiwan, 4.Kanazawa University, 5.Tohoku University, 6.Kyoto University, 7.The University of Tokyo)

Tue. May 24, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Wed. May 25, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

5:15 PM - 6:30 PM

*Tomohiro Inoue1, Mitsunori Ozaki2, Satoshi Yagitani2, Kazuo Shiokawa3, Yoshizumi Miyoshi3, Ryuho Kataoka4, Yusuke Ebihara5, Reiko Nomura6, Kaori Sakaguchi7, Yuichi Otsuka3, Martin Connors8 (1.School of Electrical and Computer Engineering, College of Science and Engineering, Kanazawa University, 2.Institute of Science and Engineering, Kanazawa University, 3.ISEE, Nagoya University, 4.National Institute of Polar Research, 5.RISH, Kyoto University, 6.ISAS / JAXA, 7.National Institute of Information and Communications Technology, 8.Athabasca University)

Sun. May 22, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • International Session (Poster)
 • | Symbol P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

5:15 PM - 6:30 PM

*Yuto Katoh1, Hirotsugu Kojima2, Kazushi Asamura3, Yasumasa Kasaba1, Fuminori Tsuchiya1, Yoshiya Kasahara4, Tomohiko Imachi4, Hiroaki Misawa1, Atsushi Kumamoto1, Satoshi Yagitani4, Keigo Ishisaka5, Tomoki Kimura6, Yoshizumi Miyoshi7, Masafumi Shoji7, Masahiro Kitahara1, Ondrej Santolik8,9, Jan-Erik Wahlund10 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University, 3.ISAS/JAXA, 4.Univ. Kanazawa, 5.Toyama Pref. Univ., 6.RIKEN, 7.ISEE, Nagoya Univ., 8.Institute of Atmospheric Physics, 9.Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 10.Swedish Institute of Space Physics, Uppsala)