Japan Geoscience Union Meeting 2016

Hisashi Nakahara

Convener, Chairperson

Mon. May 23, 2016 1:45 PM - 3:15 PM 302 (3F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Convener:*Hisashi Nakahara(Solid Earth Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Yoshiaki Hisada(Kogakuin University, School of Architecture), Kazuhito Hikima(Tokyo Electric Power Company), Chair:Hisashi Nakahara(Solid Earth Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Kazuhito Hikima(Tokyo Electric Power Company)

Mon. May 23, 2016 3:30 PM - 4:30 PM 302 (3F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Convener:*Hisashi Nakahara(Solid Earth Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Yoshiaki Hisada(Kogakuin University, School of Architecture), Kazuhito Hikima(Tokyo Electric Power Company), Chair:Hisashi Nakahara(Solid Earth Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Kazuhito Hikima(Tokyo Electric Power Company)

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Convener:*Hisashi Nakahara(Solid Earth Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Yoshiaki Hisada(Kogakuin University, School of Architecture), Kazuhito Hikima(Tokyo Electric Power Company)

Mon. May 23, 2016 10:45 AM - 12:10 PM A07 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Kiwamu Nishida(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Hisashi Nakahara(Solid Earth Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Jun Matsushima(School of Engineering, The University of Tokyo), Tatsuhiko Saito(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention), Chair:Hisashi Nakahara(Solid Earth Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Issei Doi(Disaster Prevention Research Institute)

Mon. May 23, 2016 1:45 PM - 3:15 PM A07 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Kiwamu Nishida(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Hisashi Nakahara(Solid Earth Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Jun Matsushima(School of Engineering, The University of Tokyo), Tatsuhiko Saito(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention), Chair:Takuto Maeda(Earthquake Research Institute, the University of Tokyo), Yohei Yukutake(Hot Springs Research Institute of Kanagawa Prefecture)

Mon. May 23, 2016 3:30 PM - 5:00 PM A07 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Kiwamu Nishida(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Hisashi Nakahara(Solid Earth Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Jun Matsushima(School of Engineering, The University of Tokyo), Tatsuhiko Saito(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention), Chair:Shunsuke Takemura(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention), Kentaro Emoto(Graduate School of Science, Tohokuk University)

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Convener:*Kiwamu Nishida(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Hisashi Nakahara(Solid Earth Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Jun Matsushima(School of Engineering, The University of Tokyo), Tatsuhiko Saito(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Mon. May 23, 2016 10:45 AM - 12:10 PM A07 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

 • Poster
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 25, 2016 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall B (2F)

 • Oral
 • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 25, 2016 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (2F)

 • Oral
 • | Symbol M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

9:20 AM - 9:35 AM

*Hiroshi Shimizu1, Yoshihisa Iio8, Shin'ichi Sakai6, Tomomi Okada5, Hiroaki Takahashi3, Toshiki Watanabe7, Kazuhiko Goto2, Takahiro Ohkura9, Youichi Asano10, Takeshi Matsushima1, Yusuke Yamashita8, Manami Nakamoto1, Masahiro Miyazaki8, Satoshi Matsumoto1, Koki Aizawa1, Azusa Shito1, Kazunari Uchida1, Rintaro Miyamachi1, Megumi Kamizono1, Yoshiko Teguri1, Hiroki Miyamachi2, Shigeru Nakao2, Hiroshi Yakiwara2, Shuichiro Hirano2, Mako Ohzono3, Takahiro Shiina3, Takada Masamitsu3, Masayoshi Ichiyanagi3, Teruhiro Yamaguchi3, Okada Kazumi3, Masahiro Kosuga4, Ryosuke Azuma5, Naoki Uchida5, Kentaro Emoto5, Yusaku Ohta5, Toshiki Kaida5, Tomofumi Kozono5, Syuichi Suzuki5, Ryota Takagi5, Tomotsugu Demachi5, Hisashi Nakahara5, Takashi NAKAYAMA5, Satoshi Hirahara5, Toru Matsuzawa5, Satoshi Miura5, Mare Yamamoto5, Takaya Iwasaki6, Naoshi Hirata6, Takashi Iidaka6, Eiji Kurashimo6 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Graduate School of Science and Engineering,Kagoshima University, 3.Graduate School of Science, Hokkaido University, 4.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 5.Graduate School of Science, Tohoku University, 6.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 7.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 8.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 9.Graduate School of Science, Kyoto University, 10.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)