Japan Geoscience Union Meeting 2016

Takumi Matsumoto

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 24, 2016 9:00 AM - 10:30 AM A08 (APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI)

  • Oral
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-CG Complex & General

9:45 AM - 10:00 AM

*Bunichiro Shibazaki1, Takumi Matsumoto2, Takuya NISHIMURA3, Satoshi Miura4, Jun Muto4, Takeshi Iinuma5 (1.International Institute of Seismology and Earthquake Engineering, Building Research Institute, 2.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Mon. May 23, 2016 10:45 AM - 12:00 PM 102 (1F)

  • Oral
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-TT Technology & Techniques

11:15 AM - 11:30 AM

*Masashi Mochizuki1, Toshihiko Kanazawa1, Kenji Uehira1, Hiromi Fujimoto1, Shin-ichi Noguchi1, Takashi Shimbo1, Katsuhiko Shiomi1, Takashi Kunugi1, Shin Aoi1, Takumi Matsumoto1, Shoji Sekiguchi1, Yoshimitsu Okada1, Masanao Shinohara2, Tomoaki Yamada2 (1.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

11:30 AM - 11:45 AM

*Kenji Uehira1, Toshihiko Kanazawa1, Masashi Mochizuki1, Hiromi Fujimoto1, Shin-ichi Noguchi1, Takashi Shimbo1, Katsuhiko Shiomi1, Takashi Kunugi1, Shin Aoi1, Takumi Matsumoto1, Shoji Sekiguchi1, Masanao Shinohara2, Tomoaki Yamada2 (1.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Mon. May 23, 2016 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL6)

  • Poster
  • | Symbol S (Solid Earth Sciences)
  • | S-TT Technology & Techniques